ሃለት ዎሃለና ኤርትርያ ደውለታ ዎደውለት እንደ ገብኣት ነብር!!!!!

  ሃለት  ዎሃለና  ኤርትርያ  ደውለታ  ዎደውለት  እንደ                        ገብኣት  ነብር!!!!!  

ሃለና  ሃለና  ሃለና  ኢትሓለልና  ኣዘማ

ኤርትርያ  ዓድና  እግልናታ  ሰማ

ማያ  ዎባሓራ ለእበና  ዎዶማ

ዓድካ  ሕዘ  ተንበናይ ሕና  ኖስናቱ  ለቆማ

ገድም  ግራ  እላ  እንታ ኢኮን  ለሹማ

  ንኣመስለካ  ዓልና  ሑና  ወድ  ዓድ ምግብ

ዎእንታ  ሃየ  ጋና  ምን  ስታይ  ደም  ኢጸግብ

 ውግል  ኣከይ  ውዳይ  ላሊ  ዏኣምዕክ  ኢሰክብ

እምበል  ሸታት ዎበዳ  እግል  ዎሮ  ኢኣክብ

ኣምር  እንደእንበ  ኢሰዐና  ኣሰርካ

ግሩም  እንደእንበ  ኢዓጅበና  ሕብርካ

ሓጥር  እንደእንበ  ኢሓረና  ሽቁልካ

ወድ  ዓድ  እንደእንበ ገመና  ምስልካ

ገድም  ከፈ  ላሓልፋ ዓድካ  ሕዘ  ዓድካ

  ወድ  በቀለ  ወድ  ኣዳነሽ ዎኣቦቱ ብጭር

  ሑድ  ኢወደካ  ስጋና  እትመጭር

 ኣመርናካ  ገድም  ግራ  እላ  ኢታኣጭፍር

 ጽናሕ  ዲቡ  እብና  ዮምካ  ኣስክ  ሓጭር

ሰኒ  ኣባይ  እንታ  ወድ ቡጋለ  ወድ እርገቱ

ከደን   ልቡ  እንታ  እሙር  ተሓቲቱ

ደገልልና  ለቀትለው  እሙራም  መሳኒቱ

ምኒና  ኢእንታ  ምን ከን  ሰቲት  መራፊቱ 

ሃለት  ዎሃለና ሽዓብና  ቀንጻ  እሊቱ

መትተናሳይ  ዎጀሳሰት ምን  በዲር  ኢንኣምራ

ከምሰል  ኣርወ  ዎኩከት ኣዳም  ቀቲል  እብግራ

ኩሉ  ልርኣምረና  ውላድ  ምግብ  ክም  ሕምብራ

ሃለት  ዎሃለና  ዓድና  እንታ    ኢትነብራ

በደል  ትትበሃል  ፋርስ ወድ  ዓድ  ዎሓጥር

ኢበነ ዎ ኢዓምር  ሸታት  ወደ  ዎፈነጥር

ታሪኽ  እግሉ ከሰርካ  ክም በዓል  ኣከይ  መባጥር

 ጃሱስ ገብኣት  ስመትካ ኣንብዕ  ኣዳም  ላትቃጥር

እንታ  ወላ  እካ ለመስሎ ልብኩም ዲማ  ኢነገ

በደል  ትትበሃል  ሰልፍ  ርኢስ  ወድ  ድገ

ኣከይ  ስሜት  ሓረካ  ልኡክ  ኣባይ እትፍንገ

ስከ  ኣስክ  ዓድካ  ቸው  ናቸው  ተሃገ  

ሃለት  ዎሃለና  ኢትከርም  ዎኢትሓገ

ምን  ደንካልያ   ኢእንታ  ዎምን ኣከለጉዛይ

እካ  መስል ኣለብና ራሕመት  ብና ሰብ ሞዳይ

ዕሹራም  ሕና  ዲብ ሞት  ልግባእ ዎህዳይ

ሃለት  ዎሃለና  ምስልናቱ  ለሞላይ

ምን  ሓማሴን  ኢእንታ  ዎምን  ዓድና  ሰራየ

ምን  ጋሽ  ኢእንታ  ምና  ዓርኮከባየ

 ዎምን  በርካ ኢእንታ ምና  ራህያ ዓባየ

ኢትመስሎም  እንታ  ምርወት ቦም ለሓውየ

ምን  ሰምሃር  ኢእንታ ዎምን  ዓድና  ሰንሒት

መን  ዲብ  ሕድ  ወደና ምስል  እማትካ  ገልሒት

 ጊሶም  በይንካ ዓርዮም  ግል  ደምሂት

ህቶም ቶም  ሓውካ  ዓርዮም  ግል  ደምሂት 

 

ምን  ሳሕል  ኢእንታ  ምን መሳክብና ለኣድብር

ኣካን ሓሊብ ዎስጋ  ምን ከን ርምቅ ዎድብር

ኢርትርያ  ደውለታ ዎደለት እንደገብኣት  ነብር

ዮም  ልግባእ  ዎፈጅር  ምስል  ዓድካ  ኢትሓብር

ኤርትርያ  ደውለታ  ዎደለት  እንደገብኣት  ነብር

ኢርትርያ………….

         ኣቡ  ያረድ


			
			
		

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.