ክሳራ 3ተ ወለዶታት ምፍዋስ ዘተ ዶ ክሳራ 6ተ ወለዶታት ዝድርብ ሕቡእ ውዲት??

ናይ  3  ወለዶታት  ክሳራ  ናይ ምፍዋስ ዘተ ዶ ናይ  6   ወለዶታት ክሳራ ዝዕድርብ  ሕቡእ ውዲት??


   ዘተን  ምርድዳእን    መሰረታውያን  ሕግታት  ሂወት  ወዲ-ሰብ  ኢዮም።   ካብቲ  ዝተሓተ  ክሳብቲ  ዝለዓለ  ንሂወት ወዲ-ሰብ   ዘድልዮ  ጉዳያት  ኣብ  ዘተን  ምርድዳእን ዝተመስረቱ  ኢዮም።  ውዲ-ሰብ  ሰሪሑ ከፍሪ  እሞ  ክምገብ  ክለብስ መንበሪ  ቤቱን  ካልኦት  ዘድልይዎ  ዝርዝራት   ንከጥርን  ከከም  ቀዳምነታቶምን  ደረጃ  ኣድላይነቶምን ፈለማ  ምስ  ነብሱ   ተዛቲዩን  ተረዳዲኡን  ናብ  ምትግባሮም ዩ  ይነቅል።   ክንዮ  ንውልቁ  ምስ  ዛ  ምስ  ካልኦት  ግድን  ተሓባቢሩ  ጥራይ  ኣብ  ክነብረላ ዝኽእል  ምድሪ  እውን ብግሉጽነት  ዘተን  ምርድዳእን    ከካይድ  ኢዩ  ዝሕተት።  ዘተ ወይ   ምርድዳእ  ናይ  ባዕሉ  ቀጥዕታት ኣለዎ።   ክብርታት  ዘተ   ናይ  እንካን  ሃባን   ኣወንታውያን    ስነ-ምግባራት ዝሓቆፉ ናይ  ሰናይ  ኣምር  ዝርዝራት ዮም።  እዚ  ማለት  ዝኾነ  ሰብ  መንግስቲ  ነቲ  ናይ  ካልእ   ከምኡ  ዓይነት ፍጡር  ሰብ  ወይ  ናይ ሃገር  ህልውና  ከኽብር  ኢዩ  ዘድልዮ። ከም    ውጽኢቱ ወዲ-ሰብ  ብዘተን  ምርድዳእን  ይመሃር  ይሰርሕ    ብዘተን  ምርድዳእን ይኸስብ  ክሳርኡ  ይግምግም  ቅቡል ወይ  ተኣራሚ  ኮይኑ  ይምዕብል  ይብልጽግ. ልዕሊ  ኩሉ  ኸኣ  ንኩሉ  ግሉጽ  ይኸውን። ብርግጽ ከኣ ካብ  ዘተን ግሉጽነትን  ወጻኢ  ዝኾነ  ሂወት  ሰብ  የለን። ናይዚ  ንጹር  ምስክርነት  ከኣ  እቲ  ዝረአን  ዝጭበጥን  ግሉጽ  ኣካላዊ  ህልውና  ሰብን ሃገራዊ  መንነቱን ኢዩ። ኣብ  ሂወት  ካብ    ባህርያዊ  ወይ  ስርሓት ሰብን ዓይነት ሕቡእ  ነገር   ንላዕሊ ዘስግእ የለን።  ስለዝኾነ  ከኣዩ  ወዲ-ሰብ   ንባህሪ  ሓቚፋቶ  እትርከብ  ምስጢር  ንምፍላጥ    ካብ  ከባቢኡ    ክሳብ  ንጠፈር  ተወንጪፉ    ከቢድ  መጽናዕትን  ምርምርን  ድሕሪ  ምክያድ    ኣብዚ  ዘመን  እዚ  ንቅሓቱ   ክብ  ኣቢሉ   ዓቢ  ኣስተዋጽኦ  ኣመዝጊቡ  ዝርከብ።  ዘተ  ኣድላይን  መሰረት  ምዕባለን  ወዲ  ሰብ  ደኣ  ይኹን    እምበር ፈለማ  ከም  ውልቀ  ስድራ  ሰልፊ  መንግስቲ…….ወዘተ  ኣብ  ባዕልኻ  ኢዩ  ዝጅምር።    ንናይ  ባዕሉ  ጉዳያት  ንምፍታሕ  ኣብ  ዘተ  ዘይኣምን  ግን  ከኣ  ምስ  ካልኦት    ናይ  ዘተ  ሃዋርያት  ኮይኑ  ንክረአ  ከዋሳእ  እንከሎ  ግን  ከምቲ( فاقد. الشئي. لا. يعطي)  ገለ  ነገር  ዘይብሉ  ክህብ  ኣይክእልንዩ  ዝበሃል  ምስላ  ናይ  ዓረብ  ብዝኾነ  ኣወንታዊ  ፍረ  ትጽቢት ኣይግበረሉን  ዩ  ጥራሕ  ዘይኮነ  ኣየምሕረሉን  ዩውን።  
        ከዳዕ ኢሰያስ   ለንቅነ  ንኣዲስ  ኣበባ  ዑደት  ኣካይዱ ኣብ  ዝሃቦ  መግለጺ ናይ  ሰለስተ  ወለዶታት ዕድል  ከሲርና ክብል  ተሰሚዑ።   ኣበሃህልኡ ዘብርሆ  ነገር  እንተሃሊዩ  ነጻነታዊ ገድሊ  ህዝቢ  ኤርትራ  ክካየድ  ዘይነበሮ  ክሳራ  ኢዩ  ነሩ ማለቱ ኢዩ። ካብዚ  ንላዕሊ  ዝተነጸረ  ሃገራዊ  ክድዓትን  ክሕደትን  የለን  እሞ  ነዚ  ናይ  ኢሰያስ  ነውሪ ተግባር  ኣመልኪተ ንሰለስተ  ሸነኻት  ዘመሓላልፎ  መልእኽቲ  እዚ  ዝስዕብ  ኢዩ። 
    1-  ንሰዓብቲ  ህግደፍ 
 ከምቲ  ውሓጥዮ  እንተበልክዋስ  ትጎስሞ    ዝበሃል  ምስላ  ኣቦታት  ኢሰያስ ግን ብግልባጥ  ናይቲ  ምስላ  ኣቦታት  ነቲ  ሃገራዊ  ክሕደቱ  ጡፍ  ክብሎ    ንዝነበረኩም  ትጽቢት ረጊጹ  ብምስጋር ደጊሙ  ብምውሓጥ  ኣብዚ  ሓዲሽ  ዓመት  ኣብ  ግብሪ  ከዕሎ  ምዃኑ  ኣረጋጊጹልኩም  ኢዩ።  ንስኻትኩም  ኤርትራውያን  ኣሕዋትና  ኢኹም  ምሳኹም  ዝነበረና  ፍልልይ  ድሕሪ  ህላወ  ሃገር  ዝስራዕ  ኣብ  ከመይነት  ምሕደራ  ሃገርና  ዘተኰረ  ግዜ  ዝሰገሮ  ኮይኑ  ኣብቂዑ ኢዩ።  ከዳዕ  ኢሰያስ  ንክሕደቱ  ኣለማሚዱ  ከውሕጠኩም  ኣይትጸበዩ። ብታሪኽ  ከይትኽሰሱ  ካብዚ  መስርሕ  ክሕደት ኢድኩም  ተልዕሉሉ እዋን ሎሚ  ኢዩ። ኣብ  ባይታ  ናይ ለውጢ  ስለዘለኹም ከኣ  ሃገር  ኣድሕኑ።  ኣብ  ስደት  ናይ  ዘለዉ  ኩሉ  መዳያዊ  ናትና  ናይ   ኣሕዋትኩ ደገፍን  ምትሕብባርን  ሕተቱ።  
   2-  ሓይልታት  ደምበ-ተቃውሞ 
       ንኢሰያስ ክንዮ  ቲ  ውልቀ-መላኺ  ዲክታተር  መራሕ ህግደፍ  ፕረዚደንት….ወዘተ  ኢልኩም ክትህብዎ  እትርከቡ  ስያመ   ካልእ  ፖሊቲካዊ  መግከጺ  ዝኾኖ  ኣሰያይማ  ደሊኹም  ርኸቡሉ።    ኩሉኹም  ብሓባር  ኣብ  ሓደ  መኣዲ  ዘተ  ኮፍ  ኢልኩም  ኣብዛ  ዝተሓተት  ነጥቢ ናይ  ስያመ   ተተሰማሚዕኩም  ነቶም ኣብ  ባይታ ዘለዉ ኣሕዋት ዘድሊ  ናይ  ኩሉ  መዳያዊ  ደገፍ  ድሉዋት  ምዃንኩም  ኣቀዲምኩም  ኣውጁ።   እታ  ናይ  ሓደጋ  ደውል   ከሓዲ  ኢሰያስ  ባዕሉ  ሃሪምዋ ኢዩ  እሞ  ሓቢርና   ንበገስ።
   3-  ንህዝቢ  ኢትዮጽያ  
       ኢሰያስ  መበቆሉ  ብዘየገድስ  ከምቲ  ንሕና  ኤርትራዊ  ኢዩ  ኢልና  ኣሚናዮ  ዝነበርና  ንባዕሉ  ከም  ኤርትራዊ  ኣሚኑ  ይቃለስ  እንተነሩ  ሎሚ  ክሒዱ  ኣሎ  ማለት  ኢዩ።  ንሃገራዊ  መንነቱ  ተኣማኒ  ዘይኮነ  ከሓዲ  ናትኩም  ተኣምስኒ  ክኸውን  ከም  ዘይበቅዕ  ፍልርጡ ። ስለዚ  ዳግማይ   ኢሰያስ  ዝሓረረ  ወረቅት ዩ ኣይጠቅመኩምን  ኢዩ  ኣይትጠላቀዩ።  ካልእ  ከምቲ  ካብ  ነዊሕ  እዋን  እናተዘርበሉን  ኣብዚ  እዋን  እዚ  ኸኣ  ዝያዳ  ክመስል  ዝርከብን  ንመንነት  ኤርትራ  ብምጥፋ  ንመደብ  ባሕሪ  ዘለዋ  ዓባይ  ኢትዮጽያ  ንምትግባር  ብሃይለስላሰን  ኣስራተ ካሳን  ዝተላእከ እንተዀይኑውን  ቅድሚ 60  ዓመት  ዝተኣልመ  ውዲት  ግዚኡ  ኣሕሊፉ  ኢዩ   ሎሚ ኣብዚ  ምዕቡል  ናት  ዲጂታል  ዘመን ኣይሰርሕን  ኢዩ።  ከምቲ  ነፍስሀር  መለስ  ዜናዊ ደም  ከፊልና  ባሕሪ  ኣይረኸብናን  ገንዘብና  ከፊላ  ግን  ባሕሪ ክንረክብ  ንኽእል  ኢና  ዝበሎ  ሕጅውን  ዶብ  ኤርትራ  ጥሒስኩም  ደም  ከፊልኩም  ባሕሪ  ስኢንኩም  ጽጋታትኩም  ኩሉ  ኣብ  ኲናት  ጠፍኡ    ዳግም  ኣደዳ ማሕበራዊ  ጸገማትን  ባህርያዊ  ሕማማትን  ክትኮኑ  ከምትኽእሉ  ምዝካር  የድልየኩም  ኣሎ።  ሎሚ  ካብቲ  ከቢድ  ዋጋ  ዘኽፈለኩምሉ  ናይ  ደሞክራስን  ፍትሕን  ኣንፈት  ብምልጋስ  ኣብ  ርኹስ  ውዲት    ከሓዲ  ኢሰያስ  ምውሳእ  ከምቲ  ንሱ  ዝበሎ    ናይ  3  ወለዶታት ክሳራታት  ምሕዋይ  ዘይኮነስ  ካልእ  ናይ  6  ወለዶታት  ክሳራታት  ምድራብ  ምዃኑ  ተገንዘቡ። ምኽንያቱ    ንህዝቢ  ኤርትራ  ወሪሩ  ዝገዝእ  ስርዓት  ንህዝቢ  ኢትዮጽያ  ብፍትሕን  ሰላም  ከመሓድር  ትጽቢት  ዝግበረሉ  መንግስቲ  ክህሉ  ከምዘይክእል  ማንም  ሰብ  ክግምቶ  ዝኽእል  ስነ-መጎታዊ  ሓቂ ኢዩ። ህዝቢ  ኤርትራ  ተዳኺሙ  ኢዩ  ዝብል  ካብ  ናይ  በዓል  መደመር  ሕልሚ  ተበራቢርኩም  ብወድዓውነት ሰለስተ  ግዜ  ምሕሳብ  የድልየኩም  ኣሎ።  ምናልባት ብውዲት  ከሓዲ  ኢሰያስ  ሓይሊ  ተጠቂምኩም  ንመሬት ክትሕዝዎ  ከም  ትኽእሉ  ይረኣየኩምን ትሓልሙን  ትኾኑ። ይኹን  እምበር  ማዕረማዕሪኡውን   ብሰላም  ክትነብርዋ  ከምዘይትኽእሉ  ክረኣየኩምን  ክትሓልሙንውን    ይግባእ  ዩ።  ምኽንያቱ  ቅድሚ  ሕጂውን  ጥቂቶች  ኣረቦች  ጥቂቶች  ወንበዴዎች ብዝብል  ኣጉል ሓሳብ  ዝተበገሱ  ኣቦታትኩም  ኣባሓጎታትኩም  እንታይ  ከም  ዝረኸቦም  ምፍላጥ  የድልየኩም  ኢዩ።  ስለዚ  ንሉኡላውነት  ኤርትራ  ብዘኽበረ  ሓቀኛ  ዘተን  ምርድዳእን  ሓቀኛ  ሰላምን  ይሕሸኩም።  ባሕሪ  ዘለዋ  ዓባይ  ኢትዮጽያ ዝብል  ሓሳብ  ንህዝቢ  ኤርትራ  ዝምልከት ኣይኮነን ።  የግዳስ  መደመር  ዝብል  ናይ  ኣብይ  ኣሕመድ  ናይ  ሓሶት  ፍልስፍና  ኢዩ!!!!
    ሓቀኛ   ናይ  ጉርብትና   ስኒትን ፍትሕን  ፍቅርን  ሰላምን  ሓዲሽ  ዓመት  ይግበረልና  ፈጣሪ  (الله)!!!!     
                 ኣቡ  ያረድ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.