ጸረ ሰላም ዝኾነ ዓሻ ህዝቢ የለን!!

 ጸረ  ሰላም  ዝኾነ  ዓሻ  ህዝቢ  የለን!!
     ህዝቢ  ናይ  ብዙሕ  መዳያዊ  ፍሉይነታት  ዝርዝር  ዘጠቃልል እኩብ ወይ ሕብረት ናይ  ወልቀ-ሰባት  ኢዩ። እቲ  ናይ ህዝቢ ዝጭበጥን  ዝረአን ኩሉ  መዳያዊ  ማሕበራዊ  ኣቃውማ  ንባዕሉ   ህዝቢ  ሰላማዊ  ምዃኑ  ዘብርህ  ድሙቅ  ምስክርነት  ኢዩ።  ስለዚ   ህዝቢ  ብኹሉ  መምዘኒታቱ  ናይ  ሰላም  ምልክት  ደኣምበር  ጸረ ሰላም  ኣይኮነን።   ኣብ  መንጎ  ህዝቢ ግን  ኣዚዮም  ውሑዳት ጸረ-ሰላም  ዝኾኑ  ዓያሹ ባእታታት   ኣለዉ  ኢዮም።  እዞም  ጸረ-  ሰላም  ባእታታት  ኣብ  ህዝቢ  ዝበዘሐ  ዓቀን  እንተዝውንኑ  እቲ  መግለጺ  ሰላም  ዝኾነ  ከም ህዝቢ  ዝግለጽ ሰብኣዊ  መንነት ኣይምነበረን። ምናልባት ክረአ ይከኣልዩ  እንተተባህለውን  ልክዕ  ከም  ናይ  ኣራዊት  ሂወት  ምኾነ። ከም  ውጽኢቱ  ኸኣ  ኣብዛ  ፕላይነትና ምድሪ   ኩሉ   ፍጡር ወዲ-ሰብ  ዝሰማማዓሉ  ናይ  ሰብኣውነት  ዝበሃል  ክብሪ  ሎሚ  ኣይመሃለወን። ሰብኣዊ ናይ  መንነት ክብርታት  ወዲ  ሰብ  በቶም  ንሕና  ኢና ደረኽቲ  ምዕባሌ  ኢሎም  ብዝጀሃሩ  ናይ  ሓሶት  ፍላስፋታት ኣረመን  መለኽቲ ዝረጋገጹ  ዘይኮኑስ ብውጽኢት  ሓያል  ጸዓት  ህዝቢ   ዝምዝገቡ  ኣስተዋጽኦታት   ኢዮም።  ምስርሕ  ስለዝኾኑ  ኸኣ  ንውሱን  ግዜ  ይጉተቱን ይዕቀፉን እምበር  ኣይጠኡን ኢዮም።  እቶም  ዕንቅፋታት    ዘጋጥሙሉ መድረኽ  ከኣ    ንዓመጽ  ዝውክሉ  ባእታታት ብዝተፈላለየ ናይ  ዘቤታውን  ግዳማውን ውዲታት   ንኣዕንቲ  ደቂ ሰባት ብዝደፍን  ፕሮፓጋንዳዊ  ጸሊም  ምደያይቦ  ኣብ  ናይ  ህዝቢ  ስልጣን  ሓዂሮም  ወሰንቲ  ዝኾኑሉ  እዋን  ኢዩ።  
    ቅድሚ  ዓመትን  መንፈቅን  ኣብ  ኢትዮጽያ  ንዝያዳ  ለውጥን ምዕባሌን  ዝጠልብ  ናይ  ህዝቢ  ናዕቢ  ተላዒሉ።  ከም  ውጽኢቱ  ኣብይ ኣሕመድ  ቀ/ም/  ኢትዮጽያ  ኮይኑ  ተሸሙ። እቲ  ኣብይ  ኣሕመድ  ዝተሸለመሉ  ህዝባዊ  ናዕቢ  ናይ  ውግእን  ህልቂትን  ጠለብ  ኣይነበረን።  ብኡ  መጠን  ኣብይ  ኣሕመድ  ምስ  ድሌታት  ህዝቢ  ክመሳሰል  ገለ  ካብቲ  ኣብ  ናይ  ፈለማ  ምግለጺኡ  ንኤትራውያን  ኣብዝምከት  ጉዳይ  ዝበሎ  “ነዚ  ህልውን መጻእን  ወለዶታት    ውግእን  ህልቂትን  ኣይከውርስን ኢየ ኣብ  መንጎ  ህዝቢ  ኤርትራን  ኢትዮጽያን  ሰላም  ከርጋጽ  ኢየ”  ኢሉ  ገሊጹ።  ይኹን  እምበር  ሓቀኛ  ባህርያትን  መንፈስን  ወድ-ሰብ  ተሓቢኡ  ኣይነብርን  ኢዩ።  ስለዝኾነ  ኸኣ  ሓቀኛ  ባህርያቱን  መደባቱን  ገንፊሉ ክወጽእ  ግድነት  ኮነ።  ከም  ውጽኢቱ  ምስ  ሃገራት  ኣዕራብ ብቀጥታ   ብባቡኤል  መንደብን  ዝዊዝ ካናልን ከኣ ምስ  ካልኦት ናይ  ዓለምና  ሃገራት  ዘራኽብ ናይ  ፈጣሪ  ትዕድልቲ  ባሕሪ  ኣሎና  ክብል  ኣብቲ  መደመር  ዝብል  መጽሓፉ  ኣስፈረ።  ዘገርም  ኢዩ!!!  ከምቶም  ዝሓለፉ  ናይ  ሃይለስላሴን  መንግስቱን  ገዛእቲ  ስርዓታት ” መግዛእቲ ዩ  ፈላሊዩና  እምበር  ሓደ  ህዝቢ  ኢና  ቅድሚ  3000 ዓመት  ኤርትራ  ትበሃል  ሃገር  ኣይነበረትን  ንመሬት  ኤርትራ ዘጠቃለለት  ኢትዮጽያ  ጥራሕ  ኢያ  ነራ  ህዝቢ  ኤርትራ  ኢትዮጽያዊ  ኢየ  ኢሉ  ባዕሉ  መሪጹ…….ወዘተ  ዝዓይነቱ  ምኽንያታት  ኳ  ኣየቅረበን  ኣብኣ  ኸላ  ብጥሪኣ  ዩ  ዱብ  ኣቢሉዋ።  ከምዚ  ዓይነት  ናይ  ዓያሹ  ዓሻ  መራሒ  ብተዛማዲ  እሞኸኣ ኣብዚ ዘመን ዚ  ዋላ  ዋላ  በፍጹም  ኣብ  ታሪኽ  ገዛእቲ  ኢትዮጽያውን  ኣይተራእየን።  ከም  በዓል  ተኣምራት ነገራ  ዝኣመሰሉ ዘይስቆሮም  ጋዜጠኛታት ኢና  በሃልቲ  ሰዓብቲ  ዓሻ  ዓያሹውን  ኣይተሳእኑን  ልዕሊ  ኩሉ  ዓሻ  ኸኣ  እምበኣር  ኣብቲ  ንሶም  ግኣጉድዎ  ህርድግ  ዝብሉ  ዘለዉ  ሓዊ  ክስሕን  ዝኽእል  ኢዩ።
          ዓሻ  መራሒ  ዘይበትከለን  ሃገራት  ኣለዋ  የን። ብሕልፊ  ኸኣ  ሃገራት  ኣፍሪቃ  ንህዝቢ  ኢትዮጽያን  ነቲ  ኣብይ ኣሕመድ  ተወጢሕሉ  ዝርከብ  ናይ  ህዝቢ  ናይ  ስልጣ  ቦታን  ዘለኒ  ኣኽብሮትን  ግን  ይገልጽ። ህዝቢ  ኢትዮጽያ  ናይ  ውግእ  ምርጫ  ይቃወሞ  ከምዘሎውን  ይስማዕ  ኣሎ።  ክልቲኡ  ህዝብታት  ኤርትራን  ኢትዮጽያን ሓደ  ናይቲ  ካልእ  ሉኡላውነት  ኣኽቢሩ  ንጸጋታቶም  ኣብ  ናይ ሓባር  ዕቤትን  ህንጸትን  ክግልገለሉን ኣብ  ሓቀኛ  ሰላምን  ፍቅርን  ክነብሩን  ክሰርሑ  ኣለዎም።
     ኣብ  ልዕሊ  ኤርትራ  ረጊጻ  እትህነጽ  ኢትዮጽያ በፍጹም የላን።
ኣቡ  ያረድ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.