ዘይንጹር መደብ ቅርጺ ሃገራዊ ፖሊቲካ ዘኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን፡

                     ዘይንጹር መደብ ቅርጺ ሃገራዊ ፖሊቲካ ዘኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን፡

ኤርትራ መበቆል ዝተፈላልየ ሕብረ ብሄራዊ፡ዓሌታትን፡ እምነታት ዘለዎም ኣሕዛብ ዝቆመት ሃገር ስለ ዝኾነት መርኣያ ብዙሕነት ባህልን ልምድን’ያ። ኤርትራ ሓድነት ህዝባን መሬታን ኣቒባ ዝጸንሐት፡ ሕሉፍ ታሪኽ ዝምስክሮ’ውን እዩ። ከም’ቲ ሓረስታይ ክዘርእ ” ኣስመር” ዝብል፡ ከም’ቲ መርዓት ክትወጽእ ” ዑፈይ ስመርለይ” ተባሂሉ ዝድረፍ፡ ህዝቢ ኤርትራ ከኣ ኣብ ጽቡቕን ሕማቅን፡ ኣብ ሰላምን ኵናትን፡ ብሓደ ኮይኑ ህዝበይ ስመረለይ እንዳበለ፡ ሰላም ንዝዝርግ ባዕዲ ሓቢሩ ተሓጋጊዙን ተኸላኺሉን፡ ዘጽንሓ ሃገር’ያ። ካብኡ ሓሊፉ ዘይተነጸረ መደብን ቅርጽን ሃገራዊ ፖሊቲካ ምስ ሕውስዋስ መደብ መሳርዕ ኣውራጃ ሃይማኖት ዓሌትን ዘኸትሎ ኣሉታዊ ሳዕቤን ኣዝዩ ሓደገኛ’ዩ።

ፖሊቲካ ኤርትራ፡ ኤርትራ ከም ሃገር ብመደብ ተሰሪዑ፡ ብህዝቢ ተደጊፉ ሕጂ’ውን ሰሚሩን ተሓቋቍፉን ክነብር ዘክእሎ ዕድልን ባይታ ይበዝሕ። ፖለቲካዊ ጉዳይ ኤርትራ፡ ከም ሃገርን ህዝብን ንዘሎ ሃብታም ባህላዊ ጸጋታትን ተሞክሮን ክዝረበሉ ኣይግባእን ዘስምዕ ማለት ግን ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ነቲ ባህልታት፡ ቋንቋታት፡ ልምድታት፡ ወግዒ ቀዳሞት መንጸብረቕታ ብዙሕነትና ስለ ዝኾነ ኣብ ምንቅስቓሳትና ደሚቑ ክረኣ’ኳ ደኣ ይግባእ። እዚ ዝኾነሉ ከኣ ግዜ፡ቦታ፡ኣለዎ። ባህልታትና ተራ ተዋሂብዎም ብዘይኣድልዎ መስርዕ ወግዒ ኣገባብ ምስ ዝግበረሉ ጥራሕ’ዩ።

ጉዳይ ፖሊቲካ ሃገርና ኤርትራ ብእኩብ ድምር ብውክልና ድሌት ኩልና ኤርትራውያን ዝፍጸም ስለ ዝኾነ፡ ኣርማ ሓድነት መላእ ኤርትራ ሒዝካ ዝፍጸም ስርሓ ስለ ዝኾነ መተካእታ ዘይብሉ ቀዳማይ ቦታ ዝሓዘ’ዩ። ቀጻልነት ሃገር ኤርትራ ክረጋገጽ እንተኮይኑ ከኣ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ’ዚ ቀዳምነት ቦታ ዝህቦ ጉዳይ ሃገር ኣቓልቦ ከሕይል፡ ማለት ሓድነቱ ምሕያል ክኸውን ስለ ዘለዎ፡ ሓድነቱ ምሕያል ቀጻልነቱ ምርግጋጽ፡ ታሪኹ ምዕቅብን ማለት ይኸውን። ታሪኹ ዓቒቡ ብምክብባር ዝነብር ህዝቢ፡ ሂወትን ዜጋታት ካብ ግዜ ንግዜ ኣብ መገዲ ሰላምን ራህዋን ዕብየትን ከም ዝጓዓዝ የውሕስ። ኣድልዎ ዘይብሉ ሓድነት ኤርትራውያን እዋናዊ ሕቶ’ዩ። ነዚ ሕቶ ንምምላስ ከኣ ብቀዳምነት ንትንሳኤ ህላውነትና ዝኾነ ሕቶ ሃገር ክንምልስ ይግባእ። እዚ ዓይነት ኣገባብ ኣካይዳ ኣብ ኣተሓሳስባና እንተሰሪጹን ተቐሪጹን ከኣ፡ ብድሕሪኡ ክመጽእ ዝኽእል ዝተፈላለየ ባህሊታት ቋንቋታት ልምድታት ሕቶታት ክዕምብብ፡ ክሰፍሕ ይኽእል። ከም ጥምረት ”ማእዶ” ከኣ ሓቢርና ንሰላምን ራህዋን ተግባራዊ ኣድማዒ ስርሓት ክንሰርሕ የኽእለና።

ፍልልያትና ርኢና ዘይኮነ ንኤርትራ ንጥምትስ፡ ኤርትራ ርኢና’ና ንፍልልያትና ክንጥምት ዝግባእ። መሰረት ሓባራዊ ቁም ነገርን፡ ሃገራዊ ሓባራዊ ረብሓ ዘለዎ ከኣ ንሱ’ዩ። እዚ ማለት ከኣ ከይሓበርናን ከይሰመርናን ንዝተለምናዮም ክንበጽሖ ዘጸግም’ዩ። መለለይና ሓድነትና ኣጥፊእናን ኣዳኺምና፡ ንገዛእ ርእስና ተፈላሊልና፡ ኣብ ቅድሚ ሕብረተ ሰብ ዓለም ተፈላጥነት ክንረክብን፡ ሓይሊ ከነጥሪ ኣይከኣልን’ዩ። ከም’ቲ ስነ ጥበባዊ ንኡስ ወድና በረኸት መለስ ዝበሎ ” ሕቶ ህልውነትና ሎሚ ንመልሶ፡ ምስ ተሰማማዕና ዓለም ክትሰምዓና” እዩ።

ከም’ቲ ልዕል’ሉ ተጠቒሱ ዘሎ ሃብታም ባህልታት፡ ልምድታት፡ እምነታት ኤርትራ ፍጹም ክዝረበሉ የብሉን ማለት ግን ኣይኮነን። ብጸጋ መርኣያ ብዙሕነት ባህልናን ልምድናን ክንኾርዕን ክንሕበንን ዘክእል ረቋሒ ከም ሃገር ኤርትራ ስለ ዝኾነ፡ ነቲ ንኾርዓሉን ንሕበነሉን ብዙሕነት ኩሉ ግዜ ኣብ ክሊ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ኮይኑ ኣድልዎ ዘይብሉ መደብ ሓደ ድሕሪ ሓደ ተሰሪዑ ምስ ዝቀርብ ጥራሕ’ዩ። ሚስጢር ሓይልን ብቅዓትን ህላውነት ኤርትራ ዘረጋገጸ፡ ሕሉፍ ታሪኽ ዝምስክሮ ከኣ ንሱ’ዩ።

ብዛዕባ ፍሉይ ተርኽቦ ባህልን ልምድን ክዝረብ የብሉን፡ ክጥቅስ የብሉን ኣይኮነን፡ ፍሉይ ሓሳብ ክቀርብ የብሉን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ መስርዕን ኣገባብን ሓልዩ ክኸይድ ደኣ’ምበር። ፖለቲካዊ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ኣብ ቦትኡ መደብ ዘትሓዘ፡ ጉዳይ ኣውራጃ ኣብ ቦትኡ መደብ ዘትሓዘ፡ ጉዳይ እምነታት ኣብ ቦትኡ መደብ ዘትሓዘ ኮይኑ ምስ ዝቀርብ ንምባል’ዩ።

ሃብታም ባህልታት ኤርትራ ከም ጸጋን መርኣያን ብዙሕነትና ደኣ’ምበር ከም መፈላልዪ ክንርእዮን ክንጥቀመሉን ኣይግባእን። ንሕና ኤርትራውያን ሃብታም ባህሊ ኣለና ክንብልን፡ በብባህልና ክንፋናጣሕ ኣለና ማለት ክልተ ዝተፈላልየን ዘይሰማምዕን ተርእዮ ምዃኑ ህዝብና ክርዳእ ይግባእ።

ሎሚ ኣህጉራዊ ሕብረተ ሰብ ዓለም፡ ይዕበ ይንኣስ ጉዳዩ ንምስላጥ ሓድሕዱ ተሓጋጊዙ ተሓባቢሩ ፍታሕ ንምርካብ ኣብ ዝቀዳደመሉ ዘሎ እዋን፡ ንሕና ኤርትራውያን’ውን፡ ብሓድነትና ህላውነት ሃገርና ኣረጋጊጽና፡ ንስልጡን ዕብየት ባህልታትና መርኣያ ብዙሕነትና ክንኸውን ተሓባቢርና ተሓጋጊዝና ሰሚርና ክንቃለስ ይግባእ።

ህላውነት ሃገር ኤርትራ፡ ዘዳኽም ፍልልያት ምንጽብራቕ ዘስዕቦ ኣሉታዊ ተርእዮ ኣዝዩ ጎዳኢ ዘይጠፍእ በሰላ ዝሓድግ ኣብ ልዕሊ ምዃኑ፡ ምስ’ቲ መላኺ ስርዓት ዘሪእዎ ዝኸይድ ዘሎ እከይ ተግባራት ንምትዕርራይ ዓቕሚ፡ ክእለት፡ ዘባኽን’ዩ። ዝሓለፈ 20 ዓመታት ንደላይ ፍትሒ ገዚእዎ ዝጸንሐ ውስጣውን ግዳማውን ኩነታት፡ ዓብይ ትምህርትን ተሞክሮን ስለ ዝኾነ፡ ሎሚ ህዝብና ካብ ምፍልላይ ዝቀሰሞ ተሞክሮ ኣብ ባይታ ክሰርሓሉ፡ ኤርትራዊ ሓይሊ ክጥርነፍ ክንእክብን፡ ዓቅሚ ከነዋህልል ቃልስና ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ክንቅይሮ ይግባእ።

ዝሓለፈ ዓመት 2019 ተስፋ ዝህብ ተበግሶታት ደላይ ፍትሒ ህዝብና ተራእዩ። ብሓፈሻ ህዝብናን ብፍላይ ከኣ ፖለቲካዊ ውድባትናን ማሕበራትን ነቲ በብግዜኡ፡ ንደገፍ ህዝብና ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግዲፍ ከካይዶ ዝጸንሐ ቃልስታት ሰሚሩ ከዕውቶ ከም ዘለዎ ርእዩ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ መድረኽ ቃልሲ ኣብጺሕዎ ኣሎ። እዚ ህዝባዊ ቃልሲ ካብ’ዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ንወሳኒ መድረኽ ንምስግጋር ዓብይ ንቕሓት ምትሕብባርን ምድግጋፍን ኣድላይነት ኣለዎ።

ሓድነት ሓይሊ ህዝቢ ኤርትራ ንጸላእትና ዕብድብ ከም ዝእተወሎምን፡ ንምዝራጉ ዘይፈንቀልዎ እምኒ ኣይነበሮምን። ሕሉፍ ሓሊፍዎም፡ ገገለ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት፡ ደጊም ህዝቢ ኤርትራ ብስንኪ ህግዲፍ ተደቍሱ ኣይክትንስእን’ዩ እሞ፡ ሕልምና ንምትግባር ሎሚ’ዩ ግዜና ብዝብል ኣጕል ኣተሓሳስባ እንታይ ክዝራቡ ከም ዝቀነዩ ኩሉ ዝሰምዖን ዝረኣዮን ስለ ዝኾነ እኹል መርትዖ ጸረ ሰላም ራህዋ ህዝብና’ዩ። ሓድነትና ዘይደልዩ ሓይልታት ዝብልዎ’ዩ። እዚ ዘለናዮ እዋን ዕላማና ኣነጻጺርና ብሓባር ብስምምዕ፡ ብምትሕግጋዝ ክንሰግሮ ዘለናን፡ ንኤርትራዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ቀዳምነት ሂብና፡ ካብ’ቲ ዘለናዮ ዲፕሎማሲያዊ ጽምዋ ዓለም ክንወጽእ ብሓድነትና ንርእስና ኮሪዕና ፈተውትና ከነኹርዕ፡ ኣብ መድረኽ ሰላምን ራህዋን ክንበጽሕ ዝተቀበልናዮ ሕድሪ ክንትግብር ክንጽዕር ክንቃለስ ይግባእ።

ዘለኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውኣትና

ክንዕወት’ና

ዜናን ሓበሬታን ውሓዲለ

10 ጥሪ 2020

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.