Monthly Archives: Jan 2020

ወሪድዎ ዘመን

ወሪድዎ  ዘመን     ብዘገምታ ጉዕዝኡ   ዘዝፈረዶ     ካብ  ሓሳብ ውጹዓት ደው ኣቢሉ ክጋርዶ    ወይ  ዘመን  ዘመን መዓት  ዝወረዶ      ንታሪኽ ገርዎ ስርሕ ፍንጥሕ ናይ ኣጉዶ     ኢሂ ተዓዛብቲ ኣይኮነን ዶ  ጋዶ?     ቱፍ  ንበሎ  ብሓባር   ኣይንለማመዶ      ይእኸለና ደጊምስ  ከላእ  ትዋረዶ         እወ  ካብ  ስነ-ጽሑፍ  ግጥሚ         ካብ  ማይ  ከኣ  ማይ  ደሊሚ        ካብ  ስጋ  ኸኣ  ዓጽሚ          ካብ 

Read more