Monthly Archives: Feb 2020

ኣብ ሕቶ ሃገርን ሃገራውነትን ዝጽበየና ብደሆታት

 ኣብ ሕቶ ሃገርን ሃገራውነትን ዝጽበየና ብደሆታት          ኣብዚ እዋንዚ ሕቶ ሃገርን ሃገራውነትን  ኣብ ውሽጢ ኤርትራውያን ኣካታዒን ኣሰካፊን ሕቶ ኮይኑ ይረአ ከምዘሎ ዝከሓድ ሓቂ ኣይኮነን። እቲ ኣብ ማሕበራዊ  ሜድያ ተዋፊሩ  ዘሎ ዘየቋርጽ መሰልከዪ     መደባት ምግንዛብ እኩል  መረጋገጺ ኢዩ።        ደለይቲ ፍትሒ ዜጋታት (ተቃወምቲ) ኮኑ፣ ደገፍቲ መንግስቲ፣ካብ ዝተፈላለየ መኣዝናዊ ኣጠማምታ ተበጊሶም ስግኣቶም ከቃልሑን ስክፍታኦም ከስምዑን ዝውቱር ኮይኑ ኣሎ፡፡ እቶም ደገፍቲ መንግስቲ፣ ሃገርን

Read more