Monthly Archives: Mar 2020

ኮሮና ቫይረስ ንቃልሲ ደላይ ፍትሒ ህዝቢ፡ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ይገትኦ ዶ ?

ኮሮና ቫይረስ ንቃልሲ ደላይ ፍትሒ ህዝቢ፡ ኣንጻር መላኺ ስርዓት ህግዲፍ ይገትኦ ዶ ? ኮሮና ቫይረስ ኣብ’ዚ ንነብረሉ ዘለና መዋእል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ተመሓላልፊ ሕማም፡ ኣብ መላእ ዓለምና ኣለዉ ዝበሃሉ ሕክምናዊ ትካላትን ሞያውያን ዝዛረብሉ ዘለዉን፡ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓት ከኣ ኤርትራውያን ንሓድሕድ ብኸመይ ንከላኸሎ ሓልዮት ዝመልኦ ምኽሪ ክዝርጋሕ ንርእዮ ዘለና ተወሳኺ ምስክር ዘድልዮ ኣይኮነን። ምስ’ዚ ኩሉ ዘጋጥም ዘሎ ኣህጉራዊ ጸገማት፡ ንዝጭፍለቕን

Read more

ራእይ ርሑቅን ቀረባን፡ ህዝባውን ሃገርውን ዕላማ፡ ክዕወት እንታይ ንግበር!

ራእይ ርሑቅን ቀረባን፡ ህዝባውን ሃገርውን ዕላማ፡ ክዕወት እንታይ ንግበር! ራእይ ርሑቅን ቀረባን፡ ህዝባውን ሃገራውን ዕላማ ክዕወት እንታይ ንግበር ዝብል ኣገዳስን እዋናውን፡ ዕቱብ ሃገራዊ ሕቶ’ዩ። እወ፡ ነዚ ሕቶ ንምምላስ ካብ’ቲ እዋናዊ ህዝባውን ሃገራውን ሕቶታት ተነጻጺሉ ዝምለስ ኣይኮነን። ኣብ ሕቶ መጻኢ ራእይ ሃገራውያን ኤርትራውያን፡ ንሕቶ ህሉው ኩነታት’ውን ዝምልስ ኣብ ሓድነት ኣተሓሳስባ፡ፍትሓዊ ፡ ንሕሉፍ ተመክሮ ከም መፈላልዩ ነጥቢ ጸብጺቡ ዘይኮነ፡ ሕድገት ዝገብር ንዕርቅን

Read more