Monthly Archives: Mar 2020

መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ

መልእኽቲ ንህዝቢ ኤርትራ ውድብ ሓድነት ንደሞክራስያዊ ለውጢ፡ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፥ ንኣብ ድያስፖራ ዝርከብ፡ብፍላይ ክኣ ንኣብ መዓስከራት ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝርከቡ ክፍሊ ህዝብና፣ብኣትኩሮ ዝጥመት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከብ ህዝብና፣እዋኑ ብሙሉእ ህዝቢ ዓለም ኣብ ተሃውጾን ፍርሕን፣ራዕድን ዝነብረሉ ዘሎ ኩነት፣ብሰንኪ ኮሮናቫይሩስ ምዃኑ እንነብሮን እንዕዞቦ እንምክሮን ምህላውና ንኩላትና ብሩህ እዩ። እዚ ንህዝቢ ክጥርነፍን፣ደምበ ፍትሒ ሓቢሩ ዝሰርሓሉ ባይታ ክጣጣሓሉን ናይ ሓባር ጽላል ክህሉ ዝጽዕር፣ው.ሓ.ደ.ለ. ብዛዕባ እዚ

Read more