Monthly Archives: Apr 2020

ዝተባረኸን ርሑስን ጾም ሮመዳን ይግበሮ

ዝተባረኸን ርሑስን ጾም ሮመዳን ይግበሮ ኣብ’ዚ ጽንኩር ኩነታት፡ ኣብ ውሽጥን ወጻኢ ዝርከብ ህዝብና ንጾም ሮመዳን ዝዳለወሉ ዘለዉ፡ ብጽቡቕ ጀሚሩ ብጽቡቕ ክፍጸም ዝተባረኸን ርሑስ ጾመ ሮመዳን ይግበሮ ብምባል ውሓደለ ንመላእ ኣመንቲ ምስልምና ኤርትራውያን ሰላምታ የመሓላልፍ። ጾም ሮመዳን ከኣ ንሰላም ስኒት ፍቅሪ ይግበረልና። ዜናን ሓበሬታን ውሓደለ 24 ሚያዝያ 2020

Read more

ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ንህዝብና ዝግበር ሓገዛት ዝምልከት መግለጺ

ብምኽንያት ለበዳ ኮቪድ-19 ንህዝብና ዝግበር ሓገዛት ዝምልከት መግለጺ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ቀጻሊ  ተወሃሂድካ ምስራሕ ዝዓለመ ዘተ ብዕምቝት እናተራዳድኡ ይኸዱ ምህላዎም ክንሕብር ደስ ይብለና። ብዛዕባ ንዓለምና ለቢዱ ዘሎ ሕማም ኣመልኪትና ናይ ሓባር መግለጺ ኣውጺእና ምንባርና ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዝተፈላለዩ ነዚ ጉዳያት እዚ ኣልዒሎም ዝተፈላለየ  ናይ ባንኪ ሕሳባት/ኣካውንታት ከፊቶም ዘለዉ ሲቪካዊ ማሕበራት ብቐረባ ድሕሪ ምዝታይ ከኣ

Read more

መልእኽቲ በዓል ትንሳኤ ንህዝቢ ኤርትራ ኣቶ ተስፋሚኪኤል ዮሃንስ ኣ/መ ፈ/ሽ ውሐደለ

መልእኽቲ በዓል ትንሳኤ ኣቶ ተስፋሚኪኤል ዮሃንስ ኣ/መ ፈ/ሽ ውሐደለ ብምኽንያት ዓብይ በዓል መዓልቲ ትንሳኤ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ንእትርከቡ ህዝብና እንቋዕ ጾመ ልጓም ፈትሓልኩምን፡ ኣብ በዓል ፋሲካ ኣብጽሓኩም እንዳበልኩ ሰላምታይ ከመሓላልፍ እፈቱ። ዝኽበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣመንቲ ክርስትና ኤርትራውያን፡ ኣብ’ዚ እንርከበሉ ዘለና እዋን ንህዝብናን ንህዝቢ ዓለም ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣዝዩ ዘሻቅልን ኣብ ማሕበራዊ ሂወትና ከቢድን ተጽዕኖ ዘለዎ ኩነታት ተላባዒ ሕማም ኮቪድ-19 ዝበዓል ዘሎ

Read more
« Older Entries