መዓልቲ ነጻነት

መዓልቲ  ነጻነት   

ኣቡ  ያረድ     
       ህዝቢ  ኤርትራ  ኣብ  መዋእል  ብረታዊ  ገድሉ  ዘማዕደዋ  ነጻነት ነቲ  ዝኸፈለላ  ዋጋ   ዝግበኣ መዘና  ዘይብላ  ዝዓዘዘት ናይ  መሬትን  ሰብን ክብሪ    ምዃና  ዩ  ዝርኢ  ነሩ።  ይኹን  እምበር
     ካብ 1991 ክሳብ  ዚ  ናይ  መበል  29  ዓመት  ጽንብል  ልኡላውነት  ኤርትራ   ካልኣይ  ዕላማ  ገድሊ  ህዝቢ  ኤርትራ   ናይ  ሰብ  ሓርነት  ኣብ  ዝበዀረሉ  ኩነት  ዩ  ክሓልፍ  ጸኒሑን  ዘሎን።  ኩሉ  ቃልሲ  ህዝቢ  ኤርትራ  ብሓደ  ውድብ ከም  ዝተዓመ  ቀጺሉ  ድማ  ናይ  ምግባት  ባህሪ  ከም  መርሆ  ናብ  ሓደ  ጉጅለ  ከይተደረተ    ኳ  ደኣ   ኪንኡ  ናብ  ክሊ  ሓደ  ውልቀ  መራሒ  እናጸበበ ከም   ዝቅጽል  ኮይኑ  ኣሎ ። ከም  ሳዕቤኑ  ኤርትራ  ናይ  ሓደ  ፖሊቲካዊ  ውድብ  ውድብ ህዝባዊ  ግንባር  ድማ  ናይ  ሓደ  ባእታ  ኣይኮኑን  ብዝብል  ለውጢ  ካብ  ውሽጢ ክረጋገጽ ዝነበረ  ትጽቢት  በኒኑ  ድሕሪ  ብዙሕ  መስርሕ  ምትላል  ብዛዕባ  ደሞክራሲ  ዝሓስብ  ኣብ  ወርሒ  ደዪቡ  ንክደልያ  ተገሊጹ። ንለውጢ  ክድርኹ  ዝፈተኑ  ለባማት   ሃገራውያን  ተቀንጺሎም  ተኣሲሮም  ተባሪሮም። ናይ   ለውጢ  ጠላባት  ከይሕይል   ኤርትራ   ከም  ሕሱም ናይ  ውግእን  ስደትን  ናይ  ኩሉ  ተግባራት  ጉጅለ  ህግደፍ ባይታ  ኮይና።    ብኣፉን ኣጽፋሩን  ቁስልታቱን  ደም  ኣሽሓት  ንጹሃት  ዜጋታት ዝዛሪ  ኣረመን  ውልቀ  መላኺ ንምእላይ ብሰላማዊ  ኣገባብ  ምዝታይ  ምምይያጥ  ኣብ  ዝተፈተነሉ  ካብ  ሰብኣዊ  ሕልና  ጥሮሖም  ዝተረፉ ተጻረፍቲ  ኣሰርቲ  ቀንጸልቲ  ኤርትራዊ  ክብሪ  ዘይብሎም  ንኹሉ  ሕሉፍ  ጸዓት  ገድሊ   ከም  ስራሕ  ሓደ  ውልቀ  ባእታ  ዝገልጹ  ባህርያት  እናሻዕ    ሳሪሮም።   ርኹስ  ባህሪ  ዲክተተር  ካብ  ላዕሊ  ንታሕቲ ወሪዱ  ንጎኒ  ኣስፋሕፊሑ  ናብ  መሳኪን  ስድራቤታት  ኣቲዩ  ኤርትራዊ  ክብርታት  ተደዊኑ።   ኣብ  ከምዚ  ዝኣመሰለ  ሃለዋት ንመበል  29 ዓመት  ዘኽበር  ጽንብል  ነጻነት  መሬት  ኤርትራ  በቲ  ሓደ  ሰነኽ  ሃገርና  ኣብ  ካርታ  ዓለም  ነጻ  ልኡላዊት  ሃገር  ብምዃና   ኤርትራዊ   ሃገር  ኣሎኒ  ኢሉ  ክብሪ  ክስሞዖ  ከሎ  በቲ  ካልእ  ሸነኽ  ድማ   ህልው  ስርዓት  ህግደፍ  ገሃነብ  እሳት  ኰይንዎ ክቅተልን  ክእሰርን  ክስደድን  ከሎ  ሓዘን  ይፈራረቆ። ምኽንያት  ናይዚ  እምበኣር  ስለዝተቃለስና  ኣይኮናንን  ከምዚ  ኰና  የግዳስ  ሃገራዊ  ዕርቂ  ስለዘየረጋገጽና  ኢና  ኣደዳ  ኣረመን  ኰና።  ስለዚ  መበል  29  ዓመት  ጽምብል  ነጻነት  ኤርትራ  ናይ  ተራ  ዝኽሪ  ሳዕስዒትን   ናይ ዝሓለፈ   ታሪኽ  ናይ  ምትንታን  ኣጋጣሚ  ጥራይ  ኣይኮነንን።  የግዳስ  ካብ  ምጅማር  ገድልና   ኣትሒዝና ነየናይ  ዕላማታት  ከነረጋግጽ  ተበጎስና  እንታይ  ከ  ኣረጋጊጽናን  ተሪፉናን  ስለምንታይ  ኣብ  ዚ  ሕሱም  ሃለዋት  ንነብር  ኣሎና  ኢልና  ሃገራዊ  ዕርቂ  ብምርግጋጽ  ንሓርነትና እንብገሰሉ  ኣጋጣሚ  ኢዩ።  
    ሎሚ  ዝኾነ  ፖሊቲካዊ  ሓይሊ ተቃዋሚ  ኢየ  ምባሉን ብዛዕባ  ደሞክራሲ  ምትንታኑን  መደብ  ዕዩኡ  ምግላጹን  ጥራይ  እኹል ናይ  ሃገርና  ጸገም  ፍታሕ   ዝኸውን  ፖሊቲካዊ  ኣጀንዳ    ከምዘይወነነ ክፈልጥ  ኣለዎ።  የግዳስ  ካብ  ጉጅለ  ህግደፍ  ብምንታይ  ከምዝፍለን  ንባዕሉ  ንምንታይ ተቃዋምን ምዃኑ    ክምርምር  ኣልርዎ።  ጉጅለ  ህግደፍ  ኣነ  በይነይ  ኢሉ  ንፍጹም  ሓደነት  ወይ  ንናይ  ብዙሕነት  ሓደነት  ስለዝነጸገ  ኢዩ  መላኺ  ቀታሊ…….ወዘተ  መለለዪ  ተዋሂብዎ  ከዕኑ  ዝርከብ  ዘሎ።  ብመንጽር  ዚ ነፍሲ  ወከፍ   ተቃዋሚ    ሓይሊ    ጉጅለ  ባእታ  ኸኣ  ነዚ  ማእከልን  ቀንድን  ትርጉም  ደሞክራሲ  ዝኾነ  ሓድነት  ብተግባር  እንተዘይሰሪሑ  ፖሊቲክኡ  ሃልኪ  ጥራይ  ከም  ዝኸውን  ተመኩሮና  ኣረጋጊጽዎ ከም  ዘሎ  ሞ  ህዝቢ  ከዓስሎ  ከም  ዘይክእል   ክግንዘብ  ይግባእ።   እቲ  ዝስዕብ  ሓደጋ  ድማ  ንማንም  ንጹር  ኢዩ።  ስለዚ እቲ በኺሩ  ዝርከብ  ፍታሕ  ኩሉ  ኤርትራዊ  ተሳትፍኡ  ዘረጋገጸሉ ሓባራዊ  ጽላል ዩ።  ትርጉም  ሓድነት ጥፍኣት  ዲክታቶርነት  ኢዩ።  ምእንትኡ   ሓባራዊ   ተበግሶ  የድሊ።  
  ነጻ  ኤርትራ  ንዘለኣልም  ትንበር
ክብርን  መጎስን  ንሰማእታት  ኤርትራ
ኣቡ  ያረድ

ተጻርዶ (Resistance)

ተጻርዶ (Resistance) ሕሰብ ኣስተውዕል ተመራመር ተባራበር ሰላም ከመይ ቀኒኹም ተኻታተልቲ ወይብ-ሳይታት፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ነቶም ሂወቶም ሰዊኦም መንነትናን ሃገርናን ዘስረከቡና ሰማእታትና፣ በቢ ዘለናዮ ሉዑል ተዘክሮን ምስክርን ኣብ ርእሲ ምቅራብ፣ነቲ ዝሃቡና ሕድሪ ዳግመ ቃል-ኪዳን እነሐድሰሉ እዉን ኮይኑ፣ነቲ ብገዛእቲ ተሓሪምዎ ዝነበረ ፍትሕን ዲሞክራስን፣ግዝኣተ ሕጊን፡ ብዝገደደ በዚ ማፍያዊ ዱስቡጣዊ ጃንዳ ህግደፍ ተነፊግዎ ጥራይ ዘይኮነስ፣ነቲ ብደሙ ኣፍሲሱ ዓጽሙ ከስኪሱ ዘምጽኣ፣ነጻ ዝኮነት ሃገረ ኤርትራ፣ኣብ ሓደጋ

44th Session of the Human Rights Council: Interactive dialogue on Eritrea – ​Statement of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Eritrea

30 June 2020 Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen. I am very pleased to join this session of the Human Rights Council and present my second annual report on the situation of human rights in Eritrea. I would like to begin by wishing all participants in this session good health and by thanking the organisers for facilitating my intervention. Before

Deadly protests erupt after Ethiopian singer killed

BBC NEWS Seven people have died in Ethiopia in protests that followed the shooting dead of musician Hachalu Hundessa, well known for his political songs, medics have told the BBC. Police are investigating his death. Hachalu’s songs often focused on the rights of the country’s Oromo ethnic group and became anthems in a wave of protests that led to the

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.