Monthly Archives: Jun 2020

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ፡ ንምንታይ’ና ኸ ንዝክሮም!

ዝኽሪ መዓልቲ ስውኣት ኤርትራ፡ ንምንታይ’ና ኸ ንዝክሮም! መስዋእቲ ኣዝዩ ክቡር’ዩ። ብመለክዒ ባህሊ፡ እምነት፡ ብደረጃ ውልቀ ሰባት ይኹን ሕብረተ ሰብ ብፍሉይ ክበርን ኣተሓሕዛን ዘለዎ’ዩ። ቀዳማይን ልዕሊ ኩሉ ከኣ ንምእንታና ንምእንቲ ህዝብን ሃገርን በጃ ኮይኖም ነታ ዝውንንዋ እንኮ ሂወቶም ዝኸፈሉ ጀጋኑ ስውኣት መንእሰያት ደቂ ተባዕትዮ/ኣስንትዮ፡ መራሕቲ ሃይማኖት ዓለማውያን፡ ምሁራት፡ተመሃሮ ሓረስቶት ክኽበሩን ክዝከሩን ግድን’ዩ። ዝኽርን ክብርን ስውኣት ምጽምባል ብመሰረቱ ሰብኣዊ’ዩ። ከም ኩሉ ፍጡር

Read more