Monthly Archives: Jun 2020

ንብዓት ህዝብና ”ሓድሽ ህግዲፋዊ ዘመን ኣካሒዳ”

ንብዓት ህዝብና ”ሓድሽ ህግዲፋዊ ዘመን ኣካሒዳ” ህግዲፍ ይትረፍስ ኤርትራ ባዕሉ ንባዕሉ ክመሓድር ዘይክእል ስርዓት! ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙ ነበርቲ ዓድታት ይኹኑ ከተማታት፡ ኣብ ዝተፈላልየ እዋን ብመደብ ዝተሰርዑ ዝተተሓዘ ዕላማ ኩነታት መነባብሮ ህዝብና ንምዕንቓፍ፡ ንምድኻም፡ ንምድካይ፡ ተስፋ ንምቍራጽ ዘይተፈተነ ኣገባብ የልቦን። ካብ ዝሓለፈ ተሞክሮታት ንምጥቃስ መላኺ ስርዓት ዕዳጋ ብምኽልካል ጥሜት ከስፋሕፍሕ ብዘውጽኦ መደብ፡ ሓረስቶት ኣቦታት ንውልዶም ክረድኡ ካብ’ተን ብክንደይ ጻዕሪ ክራማት

Read more