Monthly Archives: Jun 2020

ባይቶ ውሓዲለ ኣኼባ ኣካይዱ !

ባይቶ ውሓዲለ ኣኼባ ኣካይዱ ! ኣብ’ዚ ቅንያት ብህዝባዊ ቅኒት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓት ንታሪኻዊ ዝኽሪ ጀጋኑ ስውኣት ኤርትራ 2020 ዘሞግስ ውሓደለ ደጊሙ ንጀጋኑ ስውኣቱ ብምዝካርን ነቲ ህዝብና ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ዝገብሮ ዘሎ ዓብይ ሃገራዊ ፍናን ሓበን ምዃኑ ገሊጹ። በዚ ዕለት 21 ሰነ 2020 እምበኣር መላእ ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ ተኻይዱ። ኣብ መእተዊ ኣኼባ ዝኽሪ ስውኣትና ብኣፈ ባይቶ ኣቶ ሓምድ

Read more