Monthly Archives: Jun 2020

ጥርዓን ስደተኛታት ንመንግስቲ ሊቢያ

ኣብ ከተማ ዛውያ 34 ስደተኛታ ብማልሻ ዛውያ ጅሆ ተታሒዞም ኣለዉ ኣብ ከተማ ዛውያ ኣብ ኣቦ ዒሳ ዝባሃል ኡሱር ቤት 34 ስደተኛታ ብማልሻ ዛውያ ጅሆ ተታሒዞም ኣለዉ። ካብ ባሕሪ ብማልሻታት ናይ ዘንታን ተታሒዞም ዝተመልሱ ኮይኖም ናብ ማልሻታት ዛውያ ዝተሸጡ እዮም። ኣብ ሞንጉኦም ሓንቲ ኢትዮጵያዊት ጓል ኣንስተይቲ ትርከቦም ኪይኖም 8 ሶማላውያን: 25 መንእሰያት ድማ ኤርትራውያን እዮም።ነጻ ንኽልቀቁ ድማ ንንብሲ ወከፍ ሰብ ሓሙሽተ

Read more