ሰላም እቲ ዝበለጸ መራኸቢ ደቂ-ሰባት ኢዩ!!

  ሰላም  እቲ  ዝበለጸ  መራኸቢ  ደቂ-ሰባት  ኢዩ!! 
      ኤርትራ ብመጠን  እቲ  ከቢድ  ዋጋ  ዝኸፈለትሉ  ሓርነታዊ  ቃልሲ   ምስ  ከባቢኣን ዓለምን  እታ  ዝለዓለት  ኣብነት  ጥዑይ  ዲፕሎማስያዊ  ዝምድና  ክትከውን  ዩ  ዝግበኣ  ነሩ።  ይኹን እበር  ብኣንጻሩ  ከም  ጠንቂ  እቲ  ኣብ  ኤርትራ  ስልጣን ጨቢጡ ዝርከብ  እምባገነናዊ  ጉጅለ  ህግደፍ  ምስ  ኩለን  ጎረባብታ  ብውግእን ህልቂትን  ዝልለ  ጉዕዞ  ኢያ  ክትሓልፍ  ጽኒሓን  ዘላን። ጉጅለ  ህግደፍ   ክንዮ  ቲ ጠንቂ  ውግእን  ሳዕቤናቱን  እናኾነ  ዝተራእየሉ  ኣዕናዊ ፖሊሲታቱ  ሓሊፉ ሎሚ  ኤርትራ  ከም  ሃገር  ዘይትህልወሉ  ኩነት  ከናዲ  ኣብ  ኣሎ  ዝበሃል  ክፋእን  ውዲታትን  ክዋፈር  ከም  ዝርከብ  ኩሉ  ጥዑይ  ኣእምሮ  ዘለዎ  ዝሰማማዓሉ ተነጺሩ  ዝርከብ ሓቂ  ዩ።  ኣብ  ከምዚ  ዝበለ  ክውንነት  ኩሉ  ኤርትራዊ ሃገሩ  ናይ  ምድሓን  ሓላፍነት  ተሰኪሙ  ክለዓል  ግድነት ዩ።  እቲ  እንኮ  ፍታሕ  ድማ  ንጉጅለ ህግደፍ  ምልጋስ  ጥራይ  ኢዩ።  ምእንቲ  ዚ  ዕላማ ዚ  ኤርትራዊ  ቅድም  ኣብ  ነብሱ  ዩ  ዝምርኮስ።  ቀጺሉ  ምስ  ጎረባብቲ  ሃገራትን  ምስ  ካልኦት  ክንዮ  ብጉርብትና ናይ  ዝልለያ  ሃገራት  ደገፍ  ንምርካብ  ክሰርሕ  ውን  ውሁብ  ኢዩ።  ምኽንያቱ ድማ   ከም  ህዝብን  ሃገርን  ምስ  ካልኦት   ህዝብታትን  ሃገራትን  ከም  ጎረባብቲ  ብሓባር  ብጎርብትና  ኣብ  እንልለየሉ ኩነት  ኢና  ተፈጢርና።  ነዚ  ተፈጥሮና  ዚ  ዝገለጽ ቅዱስ  ዝምድና  ክንምስርት ከኣ  ባህርያዊ ኢዩ።   ኣብ  ተመኩሮ  ኣህዛብን  ሃገራትን  ዓለምና  ዝተራእዩ  ዲፕሎማስያዊ  ዝምድናታት ብክልተ መልከዓት  ዝግለጹዮም።እቲ  ሓደ  ንረብሓ  ህዝቢ  ዘገልግል  ክኸውን  ከሎ  እቲ  ካልኣይ  ድማ ንናይ  ስልጣን  ረብሓን  ህርፋንን መለኽቲ  ስርዓታት  ዘገልግል  ዝምድና  ኢዩ። ጉጅለ  ህግደፍ ምስ  ጎረባብቲ  ሃገራት እናተኸሎ  ዝመጸን  ዘሎን  ዝምድና ጸረ  ረብሓ  ህዝብን  ሃገርን   ኤርትራ ዝኮነ  ዝምድና  ኢዩ።  ንረብሓ  ህዝቢ  ኤርትራ  ዘይውክል  ዝምድና  ንጎረባብቲ  ሃገራት  ከም  ዘየርብሕ  ከኣ ፍሉጥ ኣብ  ተመክሮ  ምሕደራ  ህግደፍ  ዝበረሀ  ዩ።  ምስ  ኤርትራ  ሃገርና ብቀጥታ ዘዳውባ ሃገራት  ሱዳን  ኢትዮጽያ  ጅቡቲ  ኢየን።   እዘን  ሃገራት  እዚአንን  ኤርትራን  እቲ  መሰረታዊ  ብሓባር   ክምስርቶኦ  ዘድሊ  ዝምድና ቅድሚ  ኩሉ ኣብ  ነንሕድሕደን  ሰላማዊ  ጎረቤት  ምዃን  ኢዩ።  እቲ  ምንታይሲ  ሰላም ባይታ  ናይ  ዕቤትን  ብልጽግናን   ብምዃኑ ዩ።  ንሕና  ኤርትራውያን ኣብ  ክንዲ  ውግእን  ህልቂትን ሰላም  ርግኣትን  ዘስፍነልና  ኣብ  ክንዲ  ቤት  ማእሰርትታት  ቤት ትምህርታትን  ሆስፒታላትን   ኣብ  ክንዲ  ንስደት  ዘምረሓና  ኣብ  መሬትና  ዘስፍረና  ኣብ  ክንዲ  ኣነየ  ብዊንታይ ዝመርሓኩም  ዝብለና  ጉጅለ  ንሕና  ባዕልና  ምርሓና  ኢልና  ዝመረጽናዮ  ብግዝኣተ  ሕጊ  ዝኣምንን  ዘመሓድርን ተኣማኒ ስርዓት  ዩ  ዘድልየና።  ኩለን  ጎረባብቲ  ሃገራት  ብሓፈሻ እታ  ምስኣ  ንኣስታት  ፍርቂ ክፍለዘመን  ኣብ  ናይ  ህልቂት  ኲናት  ዝጸናሕና  ኢትዮጽያ ኸኣ  ብፍላይ  ካባና  ዝጽበዮኦ  እናተኹተዀ ንጎዕዞ  ህንጸተንን   ዕቤተንን ዘይዕንቅፍ ሰላማዊ  ጎረቤት ዝኸውን  ስርዓት ክህልወና  ኢየን  ዝደልያ። ርግኣትን ዕቤትን    ሃገርና ኤርትራ  ኸኣ ኣብ  ህልውና  ንሰላም ከም  ቅድመ  ተደላይነት  ዘለዎ  ኣምር  ኣሚኑ  ኣብ  ዝሰርሕ ስርዓት   ዝዓዀዀ  ኢዩ።   ሰላም  ህዝብን  ሃገርን ኤርትራ  ንሓደ  ኢጎረቤት ህዝቢ  ኣብ  ክልተ  ከፊልካ እሞ  ኸኣ  ነቲ ዓው  ኢሉ  ”  ምእንቲ  ነጻነት  ኤርትራ መስዋእቲ  ከፊለ  ኢየ  ሕጅውን  ንፋስ  ብዝመጸ  ይምጻእ  ዘዘው  ዘዘው  ዘይብል  ህያው  መርገጸይ  ኢዩ”  ንዝበለ  ሚዛኑ  ንዝሓለወ  ባእታ  ከም  ሕሱም  ብቀጻሊ  ቀጥዒ  ዝሰኣነ  ነውሪ  ብዝኾነ  ጸርፍታትን  ምንሻዋትን  ከም  ጸላኢ  ብምቁጻር   ነቲ  ኣብ  መደመር  ዝብል  ጽውጽዋይ  ዝዓይነቱ ድርሰቱ  ” ኢትዮጽያ  ካብ  ጫፍ  ራስቀሳር  ክሳብ  ጫፍ  ራስ  ዱመራ  ምስ  ኩለን  ሃገራት  ዓለም  ዘራኽብ  ናይ  ባሕሪ  ኣፍደገ  ኣለዋ” ብምባል  ንሉኣላውነትና   ዝግህስ መደረታት ንዘስመዐ ድማ  ከም  ፈታዊ  ሃገረ  ኤርትራን  ህዝባን  ገርካ   ከተዕግብ  ኣብ  ናይ  ምፍታን መርሆን ፖሊሲታትን ሰላም  ኤርትራ  ኮነ   ዞባና  ደሊኻ  ኣይርከብን ኢዩ ጥራይ  ዘይኮነ   ከም  ሃገራዊ  ክሕደት ንኤርትራውነት   ንሓደጋ  ዘሳጥሕ  እምበር  ከም   ኣብ  መንጎ  ጎረባብቲ  ሃገራት  ዝረአ  ዝምድና ኣብ ድፕሎማስያዊ  በዝገበ  ስነሓሳብውን ተራኢዩን ተሰሚዑን  ኣይፈልጥን  ኢዩ?  ስለዚ  ዝኾነ   ንጉጅለ  ህግደፍ  ዝቃወም   ሓይሊ  ምስ  ከባቢኡን  ዝነብረሉ  ቦታን  ብደረጃ  መንግስትን ሰልፍታትን  መሓበራትን……..ወዘተ ንነጻ  ልኡላውነት  ኤርትራ   ዘኽብር   ንሓባራዊ  ሰላምን ረብሓን ዘገልገል  ጥዑይ  ዝምድና  ንምህናጽ  ክድህስስ ብኡ  ኣቢሉ  ድማ  ንስርዓት  ህግደፍ  ንምልጋስ  ደገፍ  ንምርካብ  ክጽዕት  ሃገራዊ  ሓላፍነቱ  ኢዩ። 
   ቅድሚ  ገለ  ሒደት እዋናት ምኒስተር  ምክልኻል  ኤርትራ  ዝነበረ  ሕጂ  ኣባል  ማእከላይ  ባይቶ  ውድብ ሓድነት  ንዲሚክራስያዊ  ለውጢ  ዘሎ  ጀነራል  መስፍን  ሓጎስ  ንትግራይ  ዑደት  ኣካዪዱ ነሩ።  ንሱ  ዝኸደሉ   ኣዚዩ  ዘስግእ  ጀነራላትን  ፖሊቲካውያን  መራሕትን  ውሩያት  ጸለውቲ  ሰብ  ሞያ  ኢትዮጽያውያንን  ዝቅንጸሉሉ  እዋን  ኢዩ።   ጀነራል  መስፍን  ንሂወቱ  ኣወፊዩ ምስ  ጎረቤት  ንህዝቡን  ሃገሩን  ካብ  ሕሱም  ኣርዑት  ህግደፍ  ፍታሕ  ኣብ ምርካብ  ሓጋዚ  ዝኸውን  ንነጻ  ልኡላውነት  ኤርትራ  ዘኽበረ  ኣወንታዊ  ዝምድና  ንምድህሳስ  ኢዩ  ተጓዒዙ።  ብዛዕባ  ቲ  ዕደት ውድብ  ሓድነት  ንደሞክራስያዊ  ለውጥን  ባዕሉ  መስፍንን  መብሪሂታት  ከይሃቡ  ህግደፋውያንን  ገለ  ካብኡ  ወጻኢ  ዝኮኑ  ፖሊቲካውያን  ክልታትን   ክዛረቡሉ  ተሰሚዖም።   ህግደፋውያን  ጫውጫው  እንተበሉ  ዘገርም  ኣይኮነን።  እቲ  ምንታይሲ   ካብ  ከም  ጀነራል  መስፍን   ዝኣመሰለ  ኣብ  ደንበ  ተቃውሞን  ውሽጢ  ሃገርን  ናቱ  ጽልዋ  ዘለዎ  ዓቢ  ተጋደላይ  ጥራይ  ዘይኮነ  ዋላ  ካብ  ጽላሎቶም  ኣብ  ዝሰግኡሉ እዋን  ስለዘለዉ ምስ  ውድቀቶም  ዝጠፍእ  ባህሪኦም  ስለዝኾነ ዝበሃሎም  የለን።  ነቶም  ካብ  ህግደፍ  ወጻኢ  ሃሊዮም  ሻቅሎቶም  ዝገለጹ ግን   ኣይትሰከፉ  ኣጆኹም  ውድብ  ሓድነት  ንዲሞክራስያዊ  ለውጢ  ንዘሰላስሎም  ዕማማቱ ከም  ናይ  ኩሉ  ደምበ  ደላይ  ፍትሒ  መኽሰብ  ተረዲኡ  ንተመሊሱ  ዝረድኦም  ሓይሊ   ገዲፉ ንቕድሚት  ክፍንጽግ ፈጺሙ  ዘይሕልን  ጥንቁቅ ናይቲ  ኣብ  ዑና  ህግደፍ  ክቀውም  ዘድሊ  ፍትሓዊ  ስርዓት  መመላእታ  እምበር  መተካእታ ንምዃን  ዝያዳ  ረብሓን  ጸብለልትነትን  ከም  ዘይስሞዖ ከነረጋግጸልኩም  ይፈቱ።  
    ናይ ጀነራል  መስፍን ሓጎስ ዑደት   ብመንጽር  እዞም  ክልተ  ናይ  ህግደፋውያን  ናይ  ራዕድን  ዓቅሊ  ጽበትን  ጫውጫውታን  ናይ  ካልኦት  ክልታት  ሻቅሎትን  ብኻልእ  ሸነኽ ውን ኣብ  ደንበ  ደለይቲ  ፍትሕን ክፋላት  ህዝብናን    ዓቢ  ናይ  ደገፍ  መቃልሕ  ኣጉሊሑ  ኢዩ።  እቲ  መቃልሕ  ቲ  ነቲ ጀነራል  መስፍን ሎሚ  ኤርትራ  ካብ  ስርዓት  ኢሰያስ  ንላዕሊ  ዘስግእ  ጸላኢ  የብላን  ዝበሎ  መግለጺ  ሓቅነትን  ኩውንነታውን  ምዃኑ  ዝያዳ  ዘብርህ  ኢዩ።  ነቶም  ንዑደት  ጀነራል  መስፍን  ሓጎስ  ከም ናይ  ኩልና ዑደት  ደምበ  ደለይቲ  ፍትሒ  ንርድኦ  ዝበሉ ኸኣ  ዘለናዮ  መድረኽ  ዝጠልቦ   መቃልሕ  ንሱ  ምዃኑ ከስምረሉ  ይፈቱ።  ነቶም  ኣበየ  ኩርነዓት  ዓለምን   ሃሊኹም  ደገፍኩም  ዘቃላሕኩም  ከኣ ናይ  ኩልና  ሓባራዊ  ዓወት  ከነረካግጽ  ናብ  ኩለን ውድባት  ደምበ  ደለይቲ  ዓሲልኩም  ሓባራዊ  ናይ  ብዙሕነት  ሓድነት ብምርግጋጽ  ንባዕልናን ምስ  ካልኦትን  ኣብ  ሰላም  ክንራኸብ ንበገስ።  

    ኣቡ  ያረድ     

3 ነሓሰ 2020 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.