Monthly Archives: Nov 2020

ደሃይ ! ሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበር

ደሃይሕሰብ ኣስተውዕል ተማራመር ተባራበርሰላም ኩቡራት ንፍትሒ ዝቃለስ ህዝብና፡ እዋኑ እዋን ተጠንቀቕ፣ጽዊዒትን፣ምሕጸንታን፣ኢና ንነብር ዘሎና። ህዝብና፡ ቀሲኑዝነብረሉ እዋን ዘይፈልጦ መዋእል ኮይኑ፡ነታ ድሕሪ ሳላሳ ዓመታት ዝወሰደ ብረታዊ ቃልሲን፣ኣሽሓት ደቁ ከፊሉ ዘምጽኣ መሬታዊናጽነት፡ኣብ ሓደጋ እትኣትወሉን፡ከምኡ’ቲ 1998 ጀሚሩ ኣብ ታሕሳስ 2000 ብነፍሲሄር ቀዳማይ ሚንስተር ኢትዮጵያ መለስዜናውን፣ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኣልጀርስ ዝተፈረመ ውዕል መሰረት ጠጠው ዝበለ ኣምሳላዊ ዶባዊ ውግእ፡ክዝከርከሎ ኣብ ክልተ ዓመት ዘይኣክል፣ዕስራን ትሽዓተን ሽሕ

Read more