Monthly Archives: Dec 2020

ዓሻ እናተበሃልካ ካብ ምዕሻው ንላዕሊ ውርደትን የለን !

ዓሻ እናተበሃልካ ካብ ምዕሻው ንላዕሊ  ውርደትን የለን       1ይ ምኒስተር ኢትዮጽያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ኣትሒዙ ብግልጺ ንሉኡላውነት ኤርትራ ከም ሃገር ግሂሱ ኣካል ኢትዮጽያ ንክትከውን  ዘኽእሎ መደባቱ  እናገለጸ ክመጽእ ዘኒሑ። ገለ ካብቲ ዝበሎም   ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ “ኣነን ኢሱን ተደሚርና ኢና። ንዓሰብ ብሓደ ክንካፈል ኢና። ኢትዮጽያ ካብ ጫፍ ራስ-ቀሳር ክሳብ ራስ-ዱመራ ምስ ኩሉ ዓለም ዘራኽብ ናይ ባሕሪ

Read more