Monthly Archives: Dec 2020

መልእኽቲ ኣ/መ ውሓደለ ኣቶ ተስፋሚካኤል ዮሃንስ ብምኽንያት በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን 2020

ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን 2020 ኣብ ውሽጥን ኣብ ወጻእን እትነብር ዝኸበርካ ህዝብና፡ ርሑስ በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ይግበረልና እንዳበልና ብስም ኩሎም መሪሕነትን ኣባላትን ውሓዲለ ሰላምታና ነቕርበልኩም። ኣብ ዘይንቡር ኩነታት ከም ንቡር ወሲድና ነዊሕ ጉዕዞ ከይድና’ና። ኣብ ከም’ዚ ዘተሓሳስብ ኩነታት ከኣ ንቅንያት በዓል ልደት ሰላምታና ከነቅርብ እንከለና፡ ምስ’ቲ ህዝብና ክሓልፎ ዝጸንሐን ዝሓልፎ ዘሎ ጽንኩር ኩነታት፡ ሕማም ለበዳ ኮሮና ቫይረስ፡ ወራር

Read more