Monthly Archives: Apr 2021

ልፍንቲ ፡ ብ ክብሮም ግረነት  

ልፍንቲ ፡ ክብሮም ግረነት                       ልፍንቲ ማለት በቲ ልሙድ ትግርኛ ፣ ከም ኣብነት ክልተ ሓረስቶት ሓድ ሓደ ኣብዑር ዝውንኑ፣ ልፍንቲ ገይሮም ሓደ መዓልቲ ሓደ ክሓርሶም ይውዕል ድሕሪኡ ከኣ እቲ ክልኣይ ሓረስታ ክሓርሶም ይውዕል ። ብእብረ ማለት እዩ። ምክንያቱ  ኣብ ገለ ክፋል ሕብረተሰብና ብሓደ ብዕራይ ምሕራስ ልሙድ ስለ ዘይኾነ ። ስለዚ እቶም ክልተ ሓረስቶታ  ውዑሎም ናይ መሬት ዋንነት ኣይኾነን እንታይ ደኣ

Read more