Monthly Archives: May 2021

ጻዉዒት ንሙሁራት ዜጋታትና አብ ዲያስፖራ

ጻዉዒት ንሙሁራት ዜጋታትና አብ ዲያስፖራ ርእሰ ነገር ፣ ህልቂት ኤርትራዊ መንእሰይ አብ ዘይምልከቶ ኲናትአብ ዓለምና ሐንቲ ሃገር ከም ሃገር ንክትህሉ ብቐዳምነት፣ ሰሪዓ እትሰርሐሉ ብቁጠባአ ዕብየት አርእያ ናይ ዜጋታታን ሃገርን ሰላምን ምስፋን እዩ።ነዚ ንምትግባር ከአ ብቐዳምነት ዓቕሚ ሰብካ ብትምህርትን ፍልጠትን አብ ዝለዓለ ደረጃ ንክበጽሕ ምጽዓር እዩ። እዚ ዝተጠቕሰ፣ አብ ሃገርና ዓቕሚ መናእሰይና አብ ከመይ ኩነታት ይርከብ አሎ ንዝብል ልዕሊ ጳጳስ ኮተሊክ

Read more