Monthly Archives: Jan 2022

ልሳንካ ፡ ምእዳብ      

ልሳልካ ፡ ምእዳብ                       ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን ኣካሒዳ ኩሉ ሰነ -ምግባራውን ባህልን ሰነ ስርዓትን ጎሲናሉ ዘሎና ግዜ ፡ ርሑሳት ወለድና ነዚ ሕጂ ካብ ሓድሓደ ዜጋታት እንሰምዖ ዘሎና ዘሕንኽ ዘረባ ከይሰምዑ ምሕላፎም ዕድልኛታት እዮም ይብል ። ሕማቕ ውሉድ ንወላዲኡ የጽርፍ ፡ ምኽንያቱ ዝኾነ ወላዲ ፡ ውላዱ ብጽቡቅ ስነ ምግባር ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ስለ ዝስኸም ። ከምዚ ምስ ተረኽበ እዮም ኣበው

Read more

ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ጽባሕ እንተይ እዩ ክመስል

ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ጽባሕ እንተይ እዩ ክመስል ኩነታት ህዝቢ ኤርትራ ጽባሕ እንታይ እዩ ክመስል፡ ብልክዕ ክወሃብ ዝኽእል መልሲ ኣደጋታት ዝመልኦ ክነሱ ኣዝዩ ኣጸጋምን ኣብ እንተታት ዝተሞርኮስን እዩ። እዚ ግምታትን እንተታትን ከኣ ሰሪ ብኵራት ሓድነትን ስትራቲጂኻዊ ፖለቲካዊ ስምምዓትና ዝብገስ ይመስል።   ን30 ዓመታት ዝኣክል ህዝብናን ብኩሉ መደያቱ ኮነ ተባሂሉ ብመደብ ሰብኣዊ ክብሩ ተገፊፉ፡ማሕበራዊ ፍትሒ ተነፊግዎን ተሓሪምዎን ጥራሕ ዘይኮነስ ነታ ዝተሓተት መዓልታዊ

Read more