Monthly Archives: Feb 2022

ዘረባታት ይስማዕ ጽሑፋት ይንበብ ኣሎ፡ ንሕና ኸ ስርሓትና ንገብር ዶ ኣለና!

ዘረባታት ይስማዕ ጽሑፋት ይንበብ ኣሎ፡ ንሕና ኸ ስርሓትና ንገብር ዶ ኣለና! ዘረባታት ይስማዕ ጽሑፋት ይንበብ ኣሎ፡ ንሕና ኸ ስርሓትና ንገብር ዶ ኣለና! ብዛዕባ ሓድነትና፡ ንዝመጽእ ውሽጣዊ ይኹን ግዳማዊ ተጻብኦታት ንምክልኻል እንታይ ንገብር ኣለና? ወይስ ዓዲ ሃገር ብዛዕባ ዝበልዎን ዝጸሓፍዎን’ና ክንትንትን ክንዛረብ፡ ንሳቶም ዝዘርግሕዎ ደጊምና ንሕና ብምዝርጋሕ ንረኽቦ ኣሎ ዶ? ብርእይቶይ ሓንቲ ኳ የልቦን። ”ሓንካስ ዘውረዮስ በዓል ፈረስ(ፈርሰኛ) ነይመልሶ ” ዝብል

Read more