Monthly Archives: Mar 2022

ንዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት 2022

ንዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ 8 መጋቢት 2022 ወይ መጋቢት እወ ብሓቂ መጋቢት ብወርሑ ብዕለት ተሓሲቡ ድዩስ ወይ ሃንደበት ንዓኺ ብስምኪ ዝተዓደለት፡              ጥዋፍ የብርህ ሽም ይመርሕ              ሞያኺ ኣደየ ኣየሕጥእ ኣየናስሕ                       መጋቢት ሓንቲ ካብ ዓውደ ኣዋርሕ              ንዓኺ ክትመስል ስምኪ ክትረቑሕ፡ ክንዮ ኩሉ ሞያኺ ልግሲ ሕርሲ ጥንሲ ትጕልጕሊ ትሓርሲ ትምጥኒ ትህንድሲ ሃገራዊት ተኽሊ፡ ናይ ወለዶታት ፈልሲ እዚ ዶ

Read more