Monthly Archives: Apr 2022

መልእኽቲ እቴጌ ኤለኒ፡ንንጉስ ኣማኑኤል ፖርትጋል 1510 ዓ.ም

መልእኽቲ እቴጌ ኤለኒ፡ንንጉስ ኣማኑኤል ፖርትጋል 1510 ዓ.ም ኣብ’ዚ ሕጂ ዘቅርቦ ዘለኹ ሓበሬታ፡ ነታ ድርቲ ጽሕፈት ኣብ FB ዝተዘርግሐ መብርህን ክትኸውን ትኽእል’ያ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኣብ’ዚ ሓጺር ግዜ ብዙሓት ሰባት ብዛዓብ’ዛ ጽሕፍቲ ተገዳስነት ስለ ዝገበሩ ከኣ ካብ’ቲ ዘለኒ ትሕዝቶ ክካፈል፡ቀንዲ ዝገደደኒ ምኽንያት ክሓብኦ ኣይደልን። ምኽንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ወይ ኣዋርሕ ካበይ ነቒሉ ዘይርድኣኒ፡ብዛዕባ ወደብን መስመር ባሕር ኢትዮ-ኤርትራ ንዝምልከት ብዙሕ ክበሃል ጸኒሑ’ሞ፡

Read more