ዕርቃን ግብረ ትንሳኤ ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢዩ።

ዕርቃን  ግብረ  ትንሳኤ  ኮይኑ  ኣይፈልጥን  ኢዩ።
   ሂወት  ወዲ-ሰብ  ብናይ  ውረድ  ደይብ  መሳልል  ዝግለጽ  መስርሕ  ኢዩ።  ወዲ-ሰብ  ኣብ  ኩሉ  መዳያት ሂወቱ  ኣብ  ዘካይዶ  ቃልሱ  ብዙሕ  ብዶሆታት  የጋጥሞ  ኢዩ።  ገሊኡ  ብዕንቅፋት  ገሊኡ  ድማ  ብግዝያዊ  ውድቀትን  ምረትን  ይልለ። ጉዕዞ  ምዕባሌ  ህዝቢ ግን  ብናይ  ሂወት  ሕጊ  ዝኾነ  ዕንቅፋታትን  ግዝያዊ  ወድቀትን  ተገቲኡ  ኮቶ  ኣይፈልጥን።  ከምኡ  እንተዘይከውን  እዚ  ኣብ  ዝሓለፈ  ክፍለ-ዘመን  ኣብ  60ታት  ዘይነበረ  ምዕባለ  ሎሚ  ኣይመሃለወን።  ጉዕዞ  ህዝቢ  ኣይገታእ  ደኣ  እምበር  ኩሎም  ሰባት  ነቲ  መንገዲ  ብፍጹም  ሕብረት  ይድምድምዎ  ማለት  ኣይኮነን።  ዘልሓጥሓጥ  ኢሎም  ኣበየ  መድረኻት  ጎዕዞ  ቃልሲ ህዝቢ  እናወደቁ  ዝረግፉ  ይረኣዩ  ኢዮም።  ኣብ  ምርስርሕ  ጉዕዞ  ህዝቢ  ዝወድቁ  ውን  ኣየገርሙን  ኢዮም።  እቲ  ምንታይሲ  ኣብ  ብዙሕ  ተመኩሮታት  ሂወትን  ቃልስን  ኣህዛብ  ዓለምና  ዝተራእየ  ስለዝኾነ  ኢዩ።  ክንዮ ዚ  ብክውንነት  ኣሚንካ   ኣብቲ  ዝወደቅካሉ  መድረኽ  ረጊእካ  ንካልኦት  ወለዶታት  ዕድል  ምሃብ  እውን  ተናሲሕካ  ናይ  ሕልና  ዕዳኻ  ናይ  ምርጋፍ  ልቦናን  ክብረትን  ኢዩ።  እቲ  ዘገርምን  ዘደንጹን  እምበኣር  ሚእትን  ሰማንያን  ዲግሪ  ንድሕሪት  ተመሊስካ  ብዙሕ  ግዜ  ምውዳቅ  ኢዩ። 
      ሎሚ  ቅነ  ናይ  ቀደም    ህወሓት  ናይ  ወያኔ  ትግራይ  ተጋዳላይ ድሕሪ  ውድቀት  ደርጊ  ድማ  ኢታ   ማጆርሹም  ናይ  ሰራዊት  ኢትዮጽያ  ነበር ጀነራል  ጻድቃን  ገብረትንሳኤ  ንሉኡላውነት  ኤርትራ  ዝግህስ  መግለጺታት  ክህብ ተሰሚዑ። ንሱ  ኣብቲ  ዝሃቦ  መግለጺኡ  ኢትዮጽያ  ባሕሪ  ክህልዋ  ወይ  ናይ  ባሕሪ  ሓይሊ  ክትከውን  ኣለዋ  ዝብል  ሓሳብ  ካብ  ምንታይ  ኢዩ  ዝነቅል  ምስ  ኤርትራ  ወይ  ምስ ጅቡቲ  ብመልክዕ  ፈደረሽን  ድዩ  ወይስ  ብኸመይ  ኣገባብ  ኢዩ  ክረጋገጽ  ዝኽእል  ክብል  ብጋዘጠኛ  ንዝቀረበሉ  ሕቶ  ክምልስ  እንከሎ  ከምዚ  ዝስዕብ  መሊሱ። ሓደ  ካብቶም  ተረፍ-መረፍ  ደርጊ  ንዘቅረቦ  ንናይ  ኤርትራ  ባሕሪ  ናይ  ምውራር  ሓሳብ  ደጊፉ ” ኢትዮጽያ  ናይ  ባሕሪ  ሓይሊ  ክትከውን  ኣለዋ  ዝብል  ሓሳብ  ብዝምልከት መዓስን ብመንን  ተበጊሱን  ነቂሉን ኢለ  ክዛረብ  ኣይደልን  ኢየ  ነቲ  ሓሳብ  ግን  ከም  ጸጋ  ይቅበሎ  ኢየ  ቅድሚ  ሕጂ  ባሕሪ  የብልናን  ዝበልናዮ  ሓሳብ  ጌጋ  ስሕተት  ኢዩ  ነሩ  ክብል  መሊሱ”
    ቃልሲ  ውጹዓት  ኣህዛብ  ብንጹር  እስትራተጂካዊ  ራኢ  ተሰኒዩ  ዝካየድ  ፍሓዊ  መስርሕ  ኢዩ። ኣብዚ  ኣነ  ዘለኽዎ  ሃገር  ወይ  ባይታ  ፍትሒ  ኣብቲ  ናይ  ካልእ  ሃገርን  ባይታን  ድማ  ዓመጽን  ጭቆናን  ይስፈን  ብዝብል  ብናይ  ንወትሩ  ዝወደቁ  መርሆ  ኣብ  ነንሕድሕዱ  ዝጋጮ  ኣምር  ኣይኮነን።  ኣህዛብ ኤርትራን  ኢትዮጽያን  ከም  ጎረባብቲ  ኰይኖም  ክነብሩ  ብተፈጥሮ  ተበዪንሎም  ኢዩ። እዚ  ማለት ንኤርትራ  ጨፍሊቃ  ብምውራር  ባሕሪ  ወኒና  እትህነጽ  ሓያል  ኢትዮጽያ  በፍጹም  ክትህሉ  ኣይትኽእልን  ኢያ። እዚ  መጎት  እዚ  ተራ  ሓሳብ  ኣይኮነን።  የግዳስ  ሕሉፍ  ታሪኽ ናይ  ኢትዮጽያ  ምውራርን  ናይ  ህዝቢ  ኤርትራ  ነብሰ-ምክልኻልን  ዝመሃረና  ጭቡጥ  ምስክርነት  ኢዩ።  ሓደ  ህዝቢ  ንካልእ  ከምኡ  ህዝቢ  ዓሚጹ  ክነብር  ዝደሊ  ህዝቢ  የለን።  ንሓደ  ህዝቢ  ንካልእ  ከምኡ  ህዝቢ  ወሪሩ  ምቁር  ሂወት  ከሕልፍ  ከም  ዝኽእል  ኣምሲሎም  ናይ  ዘመቻ (ዝምታ)  ማሕበራዊ  ልምድን ባህልን  ክህልዎ  ከም  ዘለዎ  ዝገብሩ  ስርዓታት  ግን  መሊኦም  ተራኢዮም  ኢዮም።  ጀነራል  ጻድቃን  እምበኣር  ካብቲ  ንነፍስሄር  ጅግና  መለስ  ዜናዊ  ካብ  ስልጣን  ንምልጋስ  ካብ  ዘጓነፎ  ውድቀት  ከይተንሰአ  ደጊሙ  ንድሕሪት  ተመሊሱ  ነቲ  ከቢድ  ዋጋ  ዝተኸፍለሉ  ቃልሲ  ህዝቢ  ትግራይውን  ምስ  ነጻ  ሉኣላውነት  ኤርትራ  ለኪሙ  ከም  ስሕተት  ገሊጹ  ንቃልሲ  ህዝቢ  ትግራይ   ብምኽሓድ  ኣራጢጡ  ወዲቁ  ኢዩ።ኣዋልድ  ትግራይ  ኽጫረቃ  ከለዋ  ብጣዕሚ  ጥዑማት  ኢየን  ንሓደ  ኣዚዩ ገዚፍ  ሰብ  ኣመልኪተን  ” ሃዝራጥ  ሰብ  ክወድቅ  እንተኒኦ  ማ (እንከሎ)   ይገርም  ኢዩ”  ኢለን  ይምስላ።  ኣነውን  እቲ  ብክሕደት  መሊኡ  ዝዘቅበበ  ውድቀት  ፖሊቲካ ህዝርጥና  ኣይተ  ጀነራል  ጻድቃን  ገብረትንሳአ  ከይገረመኒ  ኣይተተፈን።  ግብረ-ትንሳኤ  ህዝብታት  ኤርትራን  ኢትዮጽያን  ነንሕድሕዶም  ኣብ  ምክብባርን ምትሕልላይን ዝተመስረተ  ኢዩ። ካብዚ  ሓሊፉ  ብኣጉል  ኣተሓሳስባ  ትርፍራፍ  ትምክሕተኛታት  ደርግን  ብዝዓረቁ  ቂምተኛታትን ዝረጋገጽ  ዕቤት  ኢትዮጽያ  ኮቶ  የለን!!!  ብርግጽ  ከኣ  ዕርቃን  ግብረ-ትንሳአ  ክኸውን  ኣይክእልን  ኢዩ።

       ኣቡ  ያረድ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.