ካብ ውግእ ሰላም ክትመርጽ ተስፋ ይገብር!!

ካብ    ውግእ    ሰላም  ክትመርጽ ተስፋ  ይገብር!!

        ሃገረ-ኤርትራ  ካብ  ውልቀ-ሰብ  ስድራ-ቤት  እንዳ  ቀቢላ  ብሄር(  ብጉጅላዊ ቋንቋታት ዝልለዩ ማሕበረ  ሰብ)   ውሱን  ጂኦግራፊካዊ  ክልን  ምጣነ-ሃብታዊ ክውንነትን ሓባራዊ  ስነ-ኣእምራዊ  ኣተሓሳስባን  ናይ  ዝውንን  ህዝቢ  ሰፈር  ኢያ።  ድሕሪ  ካልኣይ  ኲናት  ዓለም  ከም  ኩለን  ኣብ  ትሕቲ  ምዕራባውያን  መንግስታት ክግዘኣ  ዝጸነሓ ሃገራት  ኣፍሪቃ  ነጻነታ  ክእወጅ  ዝነበሮ  ኢዩ።  ይኹን  እምበር  ንእስትራተጂካዊ  ጠቅምታት  ልዕሊ ሓያላን  ሃገራት  ንኢደ  ኣዙራዊ  ግዝኣት ካልኦት  ኣብ  ትሕቲ  ኢትዮጽያ  ክትቁረን  ተገይሩ።  ውዲት  ናይ  ደገ  ክልታት   እንተዘይከውን  ኢትዮጽያ  ንኤርትራ  ክትገዝኣ  ኣይትኽእልን  ነራ።  ምኽንያቱ  መስፍናዊ ሕብረተ-ሰብ  ንሓደ  መስፍነ-ርእሰማላዊ  ሕብረተ-ሰብ  ክገዝእስ  ይትረፍ  እታ  ናይ  ዓለምና  ርእሰ-ማላዊት   ሃገር  እኳ  ካብ ቨትናም  ተሳዒራ  ወጺኣ።  ምእንቲ  ጠቅሚ  ርእሰ-ሓያላን  ዝተኣልመ  ጨፋሊቅካ  ባሕሪ  ዘለዋ  ዓባይ  ኢትዮጽያ  ናይ  ምቋም  ውዲት  እምበኣር ምስ  ክውንነት  ምዕባለ ኤርትራዊ ሃገራውነትን  ፍትሓዊ  ጉዳዩን  ተራጺሙ  ክተርፍ  ግድነት  ኮነ።  ህዝቢ  ኤርትራ  ብሰላም  ሽገይ  ሃቡኒ  ኢሉውን ሰማዒ  ስለዘይረኸበ ቅልጽሙ  ኣልዒሉ።  ናይ  ዝምታን (ዘመቻን)  ስልጣኔ ዝሕላገቶም  መሳፍንቲ  ኢትዮጽያን  ደገፍቶም  ሰብ  እኩይ  መደባት  ወቻእተኛታትን ግን  ሓይልውን  ናቶም  ጥራይ  ገሮም  ወሲዶሞ ልዕሊ  ፍትሓዊ  ጉዳይ  ዘለዎ  ሓያል   ህዝቢ  ክህሉ  ከምዘይኽእል ዋላ  ክርድኡ  ኣይከኣሉን። ከም  ውጽኢቱ  ኣምበኣር ህዝቢ  ኤርትራ  ብክላስተር  ቡምባ  ናፓልን  ተደብዲቡ  ብካታተር  እናሸነውን  ፈጺሙ  ኣይተንበርከኸን።  ነቲ  ተኣምር ብሃገራዊ  ስምዒት  ዝተቃጸለ  ሓይሊ  ኤርትራውነት  ዝረኣዩ  ገዛእቲ  ፍረ-ቃልሲ  ህዝቢ  ኤርትራ  ንምስራቅ  ከም  ሃገራውያን  ተቃለስቲ  ኣምሲሎም ሰቦም  ኣብ  ሰልፊ  ሰውራ  ክጸፍዩ  ተራኢዮም።  ብዙሓት  ካብኦም  ኣብ  መስርሕ  ፍርዶም  ወሲዶም  ወዲቆም። ኤርትራውያን  ተቃለስቲ  መሲሎም  ጉዕዞ  ምዕባሌ  መንነት  ኤርትራ  ክሕንክሩ  ብደገን  ብውሽጥን ሓያል  ፕሮፓጋንዳዊ ወፍሪ  ዝተኻየደሎም  ትርፍራፍ  ከም  ዘይተሳእኑ  ግን  ንህዝቢ  ኤርትራ ሕጂ  ሸቲቶሞ  ፎ  ክብሎም  ጀሚሩ  ኣሎ። ኣብ  ኢትዮጽያውን  ተረፍ  መረፍ  ገዛእቲ  ቀስ  ብቀስ  ኣብ  ስልጣን  ከም  ዝሓዀሩ  ደጊምስ  ተነጺሩ  ኢዩ።
     ንምዕባለ  ኢትዮጽያ  ለኪሙ  ንድሕሪት  ዝጎተተ  ንኤርትራ  ብምግዛእ  ባሕሪ  ዘለዋ  ዓባይ  ኢትዮጽያ  ዝብል  ሕልሚ ኢዩ።  ኣብ  ግዜ  ሃጸይ  ሃይለስላሴን  ኮለነል መንግስቱን  ዝነበረት  ኢትዮጽያ  ብውግእ  ድሕረት  ማህይምነት  ሕማም ድርቂ  ሞት  ዝተገንዘት  ኢያ  ነራ።
   ክቡር  ህዝቢ  ኢትዮጽያ  ንክብርኻን  ክብሪ  ሃገርካን  ንምግሃስ  ዘይኮነ  ሓቅታት  ንምግላጽ  ነዚ  ኣብ  ታሕቲ  ዝስዕብ  ከስፍር  ኣፍቅደለይ።
  ሃጸይ  ሃይለስላሴን ኮለነል  መንግስቱ ሃይለማርያምን  ዳር  ድንበራችን  ቀይ-ባህራችን  ኣረቦች  ጥቂቶች  ወንበዴዎች  እናበሉ  ንኤርትራ  ዝለኣኽዎም  ሓንቲ  ዘይፈልጡ  መሳኪን ደቅኻ  ተመሊሶምኻዶ?  ምስቲ  ኣብ  ኣፍሪቃ  ልሉይ  ዝኾነ  ባህርያዊ  ጸጋታትካ  ፍርቂ  ሰብካ  ሳእኒ ተኸዲኑ ይፈልጥ  ድዩ?  ካብ  ሓንቲ  ቅያር  ንላዕሊ  ክዳን ነርኳ  ዶ? ከይተመስሑን  ከይተደሩን  ዝሞቱ  ኣካላትካ  ትዝክሮም  ዶ?  ( ወገኖቸ  ወሃ  ሲሉ  የረሃቡን  ጉንፋን  ሲታገሉ)  ዝብል  ደርፍኻ  ሎሚ  ረሲዕካዮ  ዲኻ? ወይስ  ትዝክሮ  ኢኻ?  ከም  እምነተይ  ረሲዕካዪ  ኣይብልን።  ይኹን  እምበር  ህዝቢ  ኤርትራ  ተዳኺሙ  ንስደት  ጥራሕ  ኣምሪሒ ጠፊኡ  ኢዩ  ዝኽልክለካ  የለን  ኢሎም  ናብ  ውግእ  ከይነቁቱኻ  ግን  ተጠንቀቅ  ይብል።
   ክትፈልጦ  ዘለካ  እምበኣር  በቲ  ንዝያዳ  ደሞክራስያዊ  ለውጥን  ምዕባለን  ዝጠልብ  ህዝባዊ  ማዕበልካ  ተሓቢኡ  ኣብ  ስልጣን  ዝደየበ  ኣብይ  ኣሕመድ  ንኢሰያስ  ኣሚኑ  ናይ  ሙዚቃ  ባንድታት  ልኢኹ  ንህዝቢ  ኤርትራ  ንስኻ  ድሕሪ  ሕጂ  ኢትዮጽያዊ  ኢኻ  ኢልዎ  ኣሎ።  ንቀይሕ  ባሕሪ  ኸኣ  ባህርያዊ ጸጋና  ኢዩ  ኢሉ።  ስለዚ  ኣብይ  ኣሕመድ  ብዜናውን ዲፕሎማስያውን  መዳይ ውግእ  ኣዊጁ  ኢዩ።  ተሪፉ  ዘሎ ወተሃደራት  ብምስዳድ  ናይ  ዘመቻ  ውግእ  ጥራይ  ኢዩ።  ኮለነል መንግስቱ ሃይለማርያም  ንሚኤሶን  ጫድ  ኢማለዲ  ኢፒኣር  ፒ……..ወዘተ  ዝበሃላ  ኢትዮጽያውያን ፖሊቲካውያን ሰልፍታት  ቀንጺሉ  ብጀካ እታ  ሓንቲ  ኢሰፓ እትበሃል  ሰልፊ  ካልእ  የለን  ኢሉ ብሰላማዊ  ኣገባብ  ንስልጣን  እንተዝወዳደራ  ንስኻ እቲ  ሰላም  ዝብል  ሓይሊ  ምመረጽካ  እቲ  ኩሉ  ብርሰትውን  ኣይምሰዓበን  ደሞክራሲ  ከኣ  ኣንጊሁ  ምጀመረ።  ኮለነል  ኣብይ  ኣሕመድ ውን  ንፖሊቲካዊ  ብዙሕነትካ  ረጊጹ  ንኲናት  ክልእኸካ  ተደመር  ኢብለካ  ኣሎ።  ኣብ  መዳእታ  ክትርዶኦ  ዘለካ  ኣምበኣር ብዘይካ  ኢሰያስን  ቁንጣሮ  ሰዓብቱን    ዋላ  እቶም  ንኢሰያስ  ዝመስሎኻ  ኣብ  መንግስቲ  ኤርትራ  ዘለዉ ዝኣገመ  ኣጊምዎም  እምበር በቲ  ኣብይ  ኣሕመድን  ኢሰያስንዝገብርዎ  ዘለዉ  ውዲት  ተቆጢዖም  ብፍቅሪ  ኤርትራ  ሃገሮም  ይቃጸሉ  ምህላዎም  ፈሊጥካ ካብ  ውግእ  ሰላም  ክትመርጽ    ተስፋ  ይገብር

     ኣቡ  ያረድ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.